Slovník ekonomických pojmů

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S T U V W Z
A

ADET

Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice. Jedním ze zakládajících členů je také Citfin, se kterým úzce spolupracujeme.

ADP report

Tento report ukazuje na změnu zaměstnanosti v privátním sektoru. Jedná se o první číslo z US trhu práce v daném měsíci. Následující den přichází statistika o počtu nových a pokračujících žádostí o dávky v nezaměstnanosti a trojlístek zakončí samotná nezaměstnanost. Report ADP požívá velké sledovanosti.

Apreciace

Výraz znamená posílení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu.

ARES

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Ask

Jedná se o cenu měny na straně kurzovního lístku, za kterou klient kupuje devizy. Na běžném kurzovním lístku jsou udávány dvě hodnoty, přičemž ASK je ta vyšší cena.

Autentizace

Jedná se o ověření totožnosti klienta. Tento proces probíhá v rámci telefonátu prostřednictvím autentizační SMS.

Autentizační SMS

SMS je zasílána klientovi během telefonického hovoru. V SMS je číselný kód, který klient sdělí, čímž dojde k ověření jeho osoby. Kód je jednorázový a nelze ho použít opakovaně. Jedná se o jeden z mnoha bezpečnostních prvků.

Avízo

Klient avízem předává informaci o očekávané platbě od svého obchodního partnera. Avízo slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí platby danému klientovi.

B

Bankovní PIN

Je to číselný kód, díky kterému se klient dostane do internetového bankovnictví. Tento kód zná pouze klient.

BankServis

Internetové bankovnictví skupiny Citfin, které slouží jako hlavní nástroj obsluhy účtu pro klienta. Mimo obvyklých funkcionalit umožňuje také nastavování rozdílných limitů a práv pro jednotlivé disponenty, včetně možnosti vyžadování společného podpisu více osob u vybraných typů operací.

BEN

Je to typ bankovních poplatků při platebním styku. Specifikem tohoto druhu je, že veškeré náklady spojené s platbou hradí příjemce, a to i poplatky za odesílatele.

Bezhotovostní platební styk

Jsou to všechny bezhotovostní převody finančních prostředků z jednoho účtu na jiný účet. V takovéto transakci nijak nefigurují hotovostní peníze.

Béžová kniha

Jedná se o zprávu americké centrální banky FED o stavu unie a její ekonomiky. Tuto zprávu přednáší v Kongresu šéf FEDu. Je to souhrn reportů a analýz z jednotlivých distriktů USA, respektive oblastí, které spadají do gesce místních zastoupení FEDu.

BIC

Jedná se o mezinárodní identifikátor banky, někdy zvaný jako SWIFT.

Bid

Jedná se o cenu měny na straně kurzovního lístku, za kterou klient prodává devizy. Na běžném kurzovním lístku jsou udávány dvě hodnoty, přičemž BID je ta nižší cena.

Broker

Broker nebo také obchodník s cennými papíry, je označení pro společnost či organizaci, která se zabývá obchodováním s cennými papíry na vlastní účet nebo jménem svých zákazníků.

C

CERTIS

Jedná se o systém mezibankovního platebního styku České národní banky. Každá banka má přidělený svůj specifický kód, který je součástí každého účtu a naleznete za lomítkem.

Citfindex

Index společnosti Citfin ukazuje, zda česká koruna posiluje, nebo slábne proti pěti hlavním světovým měnám dohromady. Pohyb tohoto teoretického kurzu dobře ukazuje na slábnoucí, nebo rostoucí trend domácí měny. Citfindex říká, jak by vypadal kurz koruny, kdyby její protiváhou byly měny EUR, USD, PLN, GBP, CHF najednou.

Clearing

Clearing je název pro způsob vypořádání vzájemných plateb mezi bankami. Mezi klienty různých bank probíhá platební styk, který však neznamená, že by finanční prostředky fyzicky putovaly mezi bankami. Tyto transakce probíhají započtením úhrnu pohledávek a závazků mezi finančními institucemi.

Cross Rate – Křížový směnný kurz

Je to běžně používaný termín pro obecné pojmenování měnového páru, ve kterém nefiguruje domácí měna daného státu. Typickým příkladem pro křížový měnový pár v ČR je EURUSD, kde ani jedna z měn není česká koruna.

ČSOB

Československá obchodní banka, a.s. je u nás známá jako ČSOB. Jedná se o bankovní instituci, která působí v Česku a na Slovensku a která své bankovní a jiné finanční služby poskytuje fyzickým osobám, právnickým osobám a dalším subjektům.

Č

Číslo účtu

Číselná identifikace bankovního účtu.

ČNB

Česká národní banka je centrální bankou ČR. Její úloha je zakotvena v ústavě a jejím hlavním cílem je hlídání cenové hladiny. Mezi její další povinnosti patří hlídání množství peněz v oběhu, správa devizových rezerv, bankovní dohled atd. K těmto úlohám patří i řada nástrojů, z nichž nejznámější je měnová politika, díky které ČNB může nastavovat hladinu tzv. 2T REPO sazby.

D

Depreciace

Výraz znamená oslabení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu.

Deriváty

Jedná se o souhrnný název pro termínové obchody, tedy takové, které mají sjednané vypořádání v delší budoucnosti. Na rozdíl od spotových (promptních) obchodů se zde nepracuje pouze s cenou podkladového aktiva nebo s cenou měny, ale také s časovou hodnotou peněz.

Devizová opce

Jedná se o typ obchodu, při kterém má držitel právo, nikoli povinnost, prodat či nakoupit předem dohodnuté množství finančních prostředků. Na druhé straně udává kupujícímu povinnost tento obchod vypořádat.

Devizový dealer

Zaměstnanec banky nebo jiné finanční instituce obchodující s devizami. Nakupuje a prodává devizy na svůj účet (resp. svého zaměstnavatele). Při konverzi jedné měny do druhé dosahuje zisku z rozdílu kurzu deviza nákup a deviza prodej.

Devizový trh

Jedná se o bezhotovostní trh s devizami. Nemá žádné fyzické místo, ale obecně označuje tento druh trhu.

Devizový účet

Je to účet vedený v cizí měně.

Devizy

Nehotové peníze v cizí měně.

Disponent

Jedná se o ověřenou osobu, která disponuje, tedy má právo nakládat s účtem klienta.

Dolar

Je světovou měnou číslo jedna. Je hlavní měnou v řadě zemí, domácí je v USA.

Devizový kurz

Devizový kurz vyjadřuje poměr, kterým se jednotka jedné měny směňuje do jednotky měny jiné. Devizový kurz by se dal definovat také jako vyjádření hodnoty jedné měny oproti měně druhé.

Diskontní sazba

Diskontní sazba patří k základním nepřímým nástrojům měnové politiky každé centrální banky. Představuje sazbu, za kterou si u centrální banky ukládají komerční banky svou přebytečnou likviditu.

E

ECB

Evropská centrální banka je hlavní bankou EMU. Má stejnou úlohu jako národní banky jednotlivých členských států. Jelikož ČR neplatí eurem, všechny činnosti spojené s měnovou politikou u nás vykonává ČNB. ECB má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem.

EHP

Evropský hospodářský prostor zahrnuje všechny členské státy Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

EURIBOR

The Euro Interbank Offered Rate – evropská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.

EURO

Společná evropská měna zemí, které se vzdaly své národní měny a přijaly EURO. Vstupem do EU se každý stát automaticky zavazuje, že jednou euro přijme. Některé země si vyjednali podmínku, ČR mezi ně nepatří.

Eurodolary

Americké dolary vystupující v aktivních a pasivních operacích obchodních bank, jejichž sídlo je mimo měnové území Spojených států amerických. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA – tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou, znamená to domácí dolarovou operaci.

Europlatba

Europlatba je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Monaka nebo San Marina. Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN. Platba musí obsahovat BIC kód banky příjemce, metodu zpoplatnění SHA a rychlost platby NORMAL.

F

Faktura

Dokument, který mezi sebou sepíší dvě strany obchodní dohody, kdy na jedné straně vzniká pohledávka za platby, na druhé straně vzniká závazek tuto pohledávku splatit v předem stanovený termín.

Fed

Celým názvem Federální rezervní systém (Federal reserve system). Jedná se o centrální banku USA. Obdoba ČNB nebo ECB.

Forex

FOReign EXchange market – on-line mezinárodní devizový trh organizovaný britskou informační agenturou Reuters.

Forwardové body (pipsy)

Jedná se o haléřové vyjádření rozdílného úročení mezi dvěma měnami. U forwardů, které řadíme mezi finanční deriváty, totiž pracujeme s časovou (budoucí) hodnotou peněz, proto potřebujeme úrok převést na haléře (centy apod.), kterým se říká pipové body.

Forwardy

Jedná se o termínový obchod, tedy dohodu mezi dvěma stranami na měně, částce, termínu a ceně, za které dojde k vypořádání. Pro obě strany se jedná o závazek. Forward se sjednává na dobu delší než 2 dny.

Futures

Jedná se o podobný kontrakt jako forward s tím rozdílem, že stanovený objem finančních prostředků je standardizovaný a obchodují se na burzách. Tento stanovený objem je udán konkrétní burzou. Těmto jednotkám říkáme obvykle loty.

G

GBP

Zkratka pro britskou libru, oficiální měnu Spojeného království. Značka pro libru je £ a jedna libra se dělí na 100 pencí.

H

Hedging

Jedná se o sjednání obchodů s cílem zajistit se proti kurzovému riziku, tedy proti budoucímu výkyvu kurzu.

Homebanking

Je to obecný název pro elektronické bankovnictví, tedy informační systém, aplikaci atd., prostřednictvím které se uživatel přihlásí ke svému účtu a vzdáleně může provádět transakce.

Hrubý domácí produkt (HDP)?

Souhrnná hodnota všech statků a služeb vytvořených všemi subjekty na daném území. Slouží k vyjádření výkonu ekonomiky. Obvykle se měří jednou za čtvrtletí a vyjadřuje se v mezičtvrtletním a meziročním poměru.

I

IBAN

Mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů.

Ifo index

Měří německou podnikatelskou důvěru. Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Patří mezi důležité indexy, protože ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího vývoje ekonomiky.

Index průmyslové výroby

Jedná se o jeden z důležitých makroekonomických ukazatelů. Je zveřejňovaný jednou měsíčně a to v meziměsíčním a meziročním vyjádření. Popisuje průmyslovou produkci na daném území za konkrétní časovou jednotku.

Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univ

Consumer Sentiment – růst tohoto indexu je dán zejména silným ekonomickým růstem, růstem mezd, cen akcií a zvyšování životní úrovně. V poslední době reagují trhy poměrně silně na zveřejnění ukazatele nálady spotřebitelů. Negativní nálada signalizuje slabší ekonomiku a nízké úrokové sazby, a tato kombinace vede k poklesu hodnoty dolaru na devizovém trhu. Optimismus spotřebitelů naznačuje možný nárůst úrokových sazeb a zvýšenou poptávku po dolaru. Tento index je zveřejňován každý měsíc.

Index spotřebitelských cen

Jedná se o index cenové hladiny, kterou hlídá a svou činností ovlivňuje ČNB. Index spotřebitelských cen (CPI) se zveřejňuje jednou měsíčně a to v meziměsíčním a v meziročním vyjádření a ukazuje na změnu cen jednotlivých položek v tzv. spotřebitelském koši.

Indexy výrobních cen

Index výrobní cen (PPI) se velmi podobný ukazatel jako CPI s tím rozdílem, že popisuje ceny meziproduktů, surovin a polotovarů. Nejedná se tedy o zboží pro koncové spotřebitele.

Inflace

Nejčastěji bývá definována jako růst cen v čase, kdy si tedy spotřebitel za stejné množství finančních prostředků po čase koupí méně téhož statku. V České republice je měřena prostřednictvím spotřebního koše Českého statistického úřadu.

Internetbanking

Využití bankovních služeb a produktů prostřednictvím internetu v rámci internetového bankovnictví.

Intervence

Intervence jsou jedním z měnových nástrojů centrální banky. Nejznámější měnové intervence ČNB zavedla v roce 2013 proti české koruně, kdy centrální banka přímo vstoupila na devizových trh a prováděla operace na oslabení české koruny. Jedná se o přímý nástroj měnové politiky.

Intervence nepřímá

Souhrn nástrojů ČNB, prostřednictvím kterých nepřímo ovlivňuje kurz české koruny. Mezi ně patří především pohyb se základní úrokovou sazbou.

Intervence přímá

Souhrn nástrojů ČNB, prostřednictvím kterých přímo ovlivňuje kurz české koruny. Mezi ně patří především měnové intervence.

Intradenní volatilita

Pohyb měny v rámci jednoho dne.

Index mizérie

Index mizérie je respektovaný ukazatel ekonomické kvality života obyvatel. Je udáván v bodech a tvoří ho prostý součet procentuálního vyjádření nezaměstnanosti a inflace. Čím vyšší hodnotu Index mizérie má, tím je ekonomická situace spotřebitelů horší. Kombinace rostoucích cen a vyšší nezaměstnanosti způsobuje problémy všem ekonomickým subjektům a nejvíce dopadá na běžné spotřebitele.

J

Jüan

Čínský jüan je oficiální měna v Čínské lidové republice. Označuje se mezinárodním kódem CNY. V běžném zápise se název nahrazuje symbolem ¥, tedy stejným znakem jako japonský jen.

K

Konfirmace směnného obchodu

Po sjednání směnného obchodu telefonem následuje zaslání písemného shrnutí této transakce.

Konvertibilita (směnitelnost)

Je to vlastnost měny nebo jiného aktiva na jinou měnu.

Konverze

Směna. Proces, při kterém dochází ke směně jedné měny na druhou.

Kotace

Nabízený směnný kurz dealerem vůči klientovi. Proces, při kterém probíhá vypočítávání kurzu se nazývá kotování.

Křížový směnný kurz

Jedná se o kurz na měnovém páru, ve kterém nefiguruje domácí měna.

Kurz nákup

Je to cena, za kterou jsou vykupovány devizy od klientů.

Kurzové riziko

Jedná se o riziko na měnovém trhu, které vychází z pohybu kurzů v budoucnu.

Kurzové rozpětí

Spread. Rozdíl mezi kurzem, za který jsou devizy nakupovány a prodávány.

Kurz prodej

Je to cena, za kterou jsou prodávány prodává devizy klientům.

L

Leading Indicators

Leading Indicators (předstihové indikátory) - statistická data pomocí kterých je předpovídán budoucí ekonomický vývoj. Je to souhrn předstihových ekonomických ukazatelů zahrnující nové objednávky, požadavky nezaměstnaných, nabídku peněz, průměrný pracovní týden, stavební povolení a ceny akcií.

LIBID

London Interbank Bid Rate – zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID.

LIBOR

London InterBank Offered Rate – londýnská mezibankovní nabídková sazba, úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.

Lombardní sazba

Lombardní sazba patří k základním nepřímým nástrojům měnové politiky každé centrální banky. Představuje sazbu, za kterou si od centrální banky půjčují komerční banky. Oproti získaným prostředkům je komerčními bankami skládána zástava cenných papírů.

M

Majitel účtu

Majitelem účtu se stává klient, který uzavřel smlouvu.

Maloobchodní tržby

Jsou ukazatelem celkových příjmů v maloobchodě. Jejich měsíční změna reprezentuje vývoj souhrnné spotřebitelské poptávky v daném období. Údaj o maloobchodních tržbách je důležitý pro výpočet HDP.

Měnové (devizové) trhy

Jedná se trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

Měnový kurz

Směnný kurz, který vyjadřuje hodnotu jedné měny prostřednictvím druhé měny.

MiFID II

Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Markets in Financial Instruments Directive). Jejím cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů.

Míra inflace

Míra růstu souhrnné cenové hladiny mezi dvěma obdobími. Obvykle se vyjadřuje meziměsíčně a meziročně.

Multiměnový účet EASY

Firemní multiměnový účet EASY je určen pro společnosti, které využívají v rámci svého podnikání devizový platební styk. Citfin, spořitelní družstvo nabízí multiměnový účet vedený až ve 29 měnách. Velkou výhodou multiměnového účtu Citfin je, že všechny měny jsou vedeny pod jedním číslem účtu a cizoměnové podúčty jsou automaticky otevírány došlou platbou, díky čemuž nedochází k nevyžádané konverzi měn.

N

Nabídka (Offer)

Kurz prodej. Cena, za kterou jsou devizy klientovi prodávány.

Náhradní autentizace

Způsob autentizace klienta prostřednictvím otázek, na které může znám správnou odpověď pouze klient.

Netting (vyrovnaný platební styk)

Ideální stav, kdy se pohledávky a závazky v různých měnách rovnají a subjekt nepotřebuje provádět směnné operace. Všechny tyto transakce se pokryjí v rámci jeho chodu.

Nezaměstnanost

Vydává ji MPSV zpravidla jednou za měsíc a ukazuje na změnu počtu lidí bez práce včetně dílčích statistik.

Normální rychlost platby

Normální rychlost platby je charakterizována délkou vypořádání do 2 – 3 pracovních dnů.

O

Obchodní bilance

Je rozdíl mezi agregovaným vývozem a dovozem státu za časové období. Obvykle je zveřejňovaná na jednou za měsíc ze strany ČSÚ.

Offer

Kurz prodej. Cena, za kterou jsou klientovi devizy prodávány.

Opce

Opce, na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává jejímu vlastníkovi právo, nikoli povinnost, k nákupu či prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price). Prodávajícímu přináší opce závazek, prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC (mimoburzovní trh) i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva se opce dělí na opce na spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného) a opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures).

Order

Závazná objednávka pro obě strany, že pokud kurz dosáhne domluvené hodnoty, dojde k předem dohodnutému obchodu.

Otevřená devizová pozice

Bilance výsledku několika obchodů (prodej i nákup) v rámci jedné měny, přičemž ne všechny obchody mají stejný termín vypořádání.

OUR

OUR je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, kdy plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků.

P

Peněžní služba

Peněžní služba znamená veškerá plnění poskytovaná klientům, zejména: a) založení a vedení účtů, b) platební styk a jeho zúčtování, c) konverzní/směnné operace, d) jakékoliv další související a navazující produkty a služby poskytované klientům.

Peněžní ústav

Peněžní ústav znamená banka nebo jiná finanční instituce nebo pobočka zahraniční banky nebo jiné zahraniční finanční instituce oprávněná přijímat vklady od veřejnosti.

Pipsy (Forwardové body)

Rozdílné úročení dvou měn v rámci měnového páru vyjádřené v haléřích (centech apod.), o které se upravuje forwardová cena. Nejedná se o marži, ale o srovnání podmínek pro obě strany transakce.

Platební příkaz

Platební příkaz je příkaz k úhradě, obsahující nezbytné platební instrukce potřebné k realizaci platby.

Platební transakce

Platební transakce znamená vložení, výběr nebo převod prostředků.

Ploché obchodování

Koncem roku říkáme, že obchodování je „ploché". Investoři a hráči na trhu absentují, a proto je na trhu nižší likvidita. Kurzy mají v takovém případě tendenci být více volatilnější. Rozkývat je může obchod, který je v průběhu roku svým objemem běžný, ale při nízké aktivitě je jeho dopad na kurzy o to větší.

PMI indikátor

Purchasing Manager’s Index, v češtině používaný jako index nákupních manažerů. Index odráží současné ekonomické podmínky ve firmách dotazováním na stav nových objednávek, rychlost dodávek, stav zásob a úroveň zaměstnanosti. Klíčová je hranice 50 bodů, která odděluje zhoršující se podmínky ve firmách (úroveň pod 50 body) od zlepšujících se podmínek ve firmách (úroveň nad 50 body).

Povinnost identifikace

V souladu se zákonem č . 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je každá finanční isntituce v rámci uzavírání směnných obchodů povinna provést identifikaci účastníků obchodu (osob i firem).

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Promptní obchod

Jedná o směnný obchod typu SPOT, který se vypořádává do dvou pracovních dnů.

Příkaz k úhradě

Klient dává příkaz bance, aby z jeho účtu provedla platbu na bankovní účet příjemce.

Přímé bankovnictví (Kanál PB)

Pomocí přímého bankovnictví může klient obsluhovat svůj multiměnový účet. Komunikace probíhá prostřednictvím elektronických kanálů (internetbanking, phonebanking).

Q

Q

Bod zvratu, je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. Vzorec pro výpočet bodu zvratu: Q = FN / (p-b) FN - fixní náklady, p - cena ks, b - variabilní náklady na ks!

R

Rámcová smlouva

Termín označující dohodu mezi společností a jejími klienty, kteří chtějí uzavřít spolupráci v oblasti směny deviz a zahraničního platebního styku. Rámcová smlouva ošetřuje všechny služby, které společnost nabízí.

Rating

Celkové vyhodnocení finančního zdraví firmy, banky státu ratingovou agenturou.

Repo sazba

Repo sazba označuje jednu z forem nástrojů měnové politiky České národní banky, pomocí které je určena úroková míra repo operací. ČNB pomocí této sazby dokáže ovlivnit množství peněžních prostředků v oběhu.

Ř

ŘKS

Zkratka pro řídící a kontrolní systém, který představuje soubor nástrojů a procesů umožňujících řádnou správu a řízení společnosti.

S

SHA

SHA je typ bankovních poplatků u devizových úhrad, při kterých plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet, nejobvyklejší varianta.

Short selling

Krátké prodeje. Při těchto obchodech spekulant prodává na trhu aktivum, které nevlastní se spekulací na pokles ceny a pozdější nákup za nižší cenu, z čehož realizuje zisk. Tj. např. prodá na trhu akcie, které fyzicky nevlastní a později je nakoupí za nižší cenu, čímž zavře svoji pozici a realizuje zisk.

Slovní intervence

Slovní intervence je jeden z nástrojů centrálních bankéřů k ovlivňování situace na trzích. Pokud bude koruna dál posilovat, dá se čekat slovní intervence proti silné české koruně. Slovní intervence nemá dlouhodobý vliv, ovšem její výhodou je, že s ní nejsou spojené žádné náklady. To se nedá říct například o přímých obchodech na devizovém trhu, kterými centrální banka přímo ovlivňuje kurz.

Spekulace

Obchod, jehož výsledkem je buď kurzová ztráta, nebo kurzový zisk. Jedná se o sjednání obchodu za účelem zisku na základě očekávání budoucího pohybu kurzu.

Spot

Obchod, který má vypořádání do dvou pracovních dnů. Jedná se o promptní obchod.

Swap

Výměna. Jedná se o dva zrcadlové proti sobě jdoucí obchody, z nichž jeden je vypořádán dnes a druhý v budoucnu. Tato operace řeší nesoulad přebytku finančních prostředků v jedné měně a zároveň nedostatek v jiné měně. Platí, že v budoucnu se tato situace obrátí.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Slouží k mezibankovní elektronické komunikaci a provádění platebního styku. Tento celosvětový systém byl založen roku 1977.

T

Termínové obchody

Jedná se o typ obchodu, který je sjednán dnes, ale jeho vypořádání je položeno do budoucna. Slouží především k zajištění kurzového rizika. Mezi termínované obchody řadíme operace typu forward, futures, opce, Par forward apod.

Treasury linka

Služba v oblasti termínových obchodů, která klientům umožnuje uzavírat tyto obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy.

Trojstranná (nepřímá) arbitráž

Devizová operace, která umožňuje dosáhnout zisku na základě rozdílných křížových kurzů. Křížový kurz je kurz mezi dvěma měnami, odvozený z poměru kurzu těchto měn ke třetí měně.

U

Urgentní platba

Urgentní platba je připsána na účet třetí osoby tentýž den, nejpozději den následující ode dne odeslání (za předpokladu splnění určitých podmínek).

V

Valutový trh

Oproti devizovému trhu se jedná o trh s hotovými penězi. Realizuje především ve směnárnách a v rámci turizmu.

Valuty

Cizí měna ve formě hotovostních peněz.

Volatilita

Pohyb (kolísavost) kurzu v rámci daného časového období.

Všeobecné obchodní podmínky

Upravují smluvní vztahy mezi klientem a společností u všech poskytovaných produktů, které má klient sjednané. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a jejich ustanovení má přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

W

WebMoney

Jsou tzv. elektronické peníze. Je to peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávaná na elektronickém peněžním prostředku. Je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronické peníze nejsou ani pojištěny ani úročeny.

Z

Zahraniční obchod

Jedná se o jeden vrchol magického čtyřúhelníků. Udává se v podobě obchodní bilance a je zveřejněn jednou měsíčně ze strany ČSÚ. Jedná se o souhrn vývozu a dovozu daného státu.

Zajišťování

Fixací rozumíme obezřetný a odpovědný přístup ke kurzovému riziku. Zajišťují se budoucí faktury či smlouvy, o kterých firma ví, že je bude muset v budoucnu zaplatit, případně již došlo fyzicky k jejich realizaci, ale k proplacení dojde s časovým prodlením. Firma si může zajistit dnešní kurz na budoucí vypořádání. Tedy zajistí se proti nechtěnému pohybu kurzu.