zpět

Zlepšení bezpečnosti v práci s pomocí zkušeností zaměstnanců: Návod na human-centered security design

27.9.2023

Bezpečnost v práci je důležitá pro každého, kdo chce chránit své zdraví, majetek a pověst. Jak ale zajistit, aby bezpečnostní opatření byla účinná a přiměřená rizikům? A jak zapojit do tohoto procesu lidi, kteří pracují na místě a znají nejlépe situaci?

Jedním z možných řešení je použít přístup nazvaný "návrh zabezpečení zaměřený na člověka" (human-centered security design). Tento přístup klade důraz na roli zkušeností zaměstnanců v celém životním cyklu řízení kontrol. To znamená, že zaměstnanci jsou zapojeni do identifikace rizik, návrhu opatření, implementace kontrol, monitorování výsledků a zlepšování bezpečnosti.

Jak můžete postupovat, abyste zlepšili bezpečnost ve své organizaci s pomocí zkušeností zaměstnanců?

Zjistěte, co je pro vaše zaměstnance důležité: Každý zaměstnanec má jiné potřeby, preference a motivace, které ovlivňují jeho chování a postoj k bezpečnosti. Proto je důležité se nejprve dozvědět, co je pro vaše zaměstnance skutečně důležité. Můžete využít dotazníky, rozhovory, pozorování nebo workshopové setkání, abyste získali jejich názory a připomínky.

Identifikujte rizika a možnosti: Dalším krokem je identifikovat rizika, kterým jsou vaši zaměstnanci vystaveni při práci, a také hledat možnosti, jak těmto rizikům předcházet nebo je minimalizovat. Zaměstnanci mají jedinečný pohled na pracovní prostředí a situace, kterým čelí, proto je důležité jejich znalosti a názory do tohoto procesu zapojit.

Navrhněte opatření: Na základě identifikovaných rizik a možností můžete přistoupit k návrhu opatření, která povedou ke zlepšení bezpečnosti v práci. Můžete uvažovat o technických, organizačních nebo behaviorálních opatřeních. Klíčové je zde brát v úvahu potřeby a preference vašich zaměstnanců, abyste navrhli opatření, která budou akceptovatelná a snadno realizovatelná.

Implementujte kontrolu: Po navržení opatření je nezbytné zajistit jejich efektivní implementaci. To vyžaduje dobrou komunikaci a spolupráci mezi různými úrovněmi a odděleními organizace. Informujte své zaměstnance o nových opatřeních, vysvětlete důvody jejich zavedení a instruujte je, jak je správně používat. Podpořte je také potřebnými zdroji a nástroji pro provádění těchto opatření.

Monitorujte výsledky: Po implementaci opatření pravidelně sledujte jejich účinnost a dopady na bezpečnost v práci. Můžete použít různé indikátory a metriky, které vám pomohou zhodnotit jejich úspěšnost. Důležité je také sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců, abyste získali jejich pohled na efektivnost a případné možnosti zlepšení.

Zlepšujte bezpečnost: Na základě monitorování výsledků můžete provést úpravy a zlepšení provedených opatření. Zaměřte se na silné stránky, které je třeba posílit, a na slabé stránky, které je potřeba vyřešit. Znovu zapojte zaměstnance, neboť jejich zkušenosti a názory mohou být klíčovými informacemi pro další zlepšení bezpečnosti.

Návrh zabezpečení zaměřený na člověka je účinným způsobem, jak zlepšit bezpečnost v práci. Zapojení zaměstnanců do procesu navrhování a řízení bezpečnostních opatření posiluje spolupráci, důvěru a odpovědnost mezi organizací a jejími pracovníky. Pokud budete naslouchat a respektovat zkušenosti zaměstnanců, dokážete lépe odhalit potřeby a přání svého týmu a přispět tak k vytváření bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny.