zpět

Služebnosti: Speciální práva k cizím pozemkům

13.12.2023

Představte si, že vedle vašeho pozemku teče proud vody, který byste chtěli využít, nebo že cesta vedoucí přes sousedův pozemek je pro vás nejlepší cestou k cíli. Toto jsou příklady služebností, jež mohou ovlivnit váš každodenní život. Ale co jsou služebnosti, jaké mají právní účinky a jak je možné je zřídit?

Co jsou služebnosti?

Služebnosti jsou právní instituty, které zahrnují povinnosti vlastníka pozemku nebo nemovitosti, aby umožnili jiné osobě určité činnosti či omezení na daném místě. Může se jednat o právo využívat cesty přes cizí pozemek či právo na odběr vody. Tyto práva jsou zakotveny v občanském zákoníku a ovlivňují vlastnická práva v nečekaných situacích.

Služebnosti v právním kontextu

Právní svět vnímá služebnosti jako omezení vlastnického práva, avšak s uznáním oprávnění. Mají svou vlastní identitu v rámci věcných práv k věcem cizím a spadají do kategorie věcných břemen.

Rozdíl mezi služebností a smlouvou

Rozdíl mezi obvyklou smlouvou a služebností spočívá v jejich rozsahu platnosti. Smlouva je platná pouze mezi smluvními stranami, zatímco služebnost, jakožto věcné právo, je závazná vůči všem. To znamená, že i při změně vlastníka nemovitosti zatížené služebností zůstává toto právo zachováno.

Druhy služebností

Služebnosti se dělí na osobní a pozemkové, vázané na konkrétní osobu či konkrétní pozemek. V zákoně jsou stanoveny různé typy služebností, jako například právo na užívání, oporu cizí stavby či právo pastvy. Avšak lze také zřídit jiné služebnosti, pokud jsou v souladu se zákonem a etikou.

Jak zřídit služebnost?

Služebnost může vzniknout různými způsoby, například smlouvou o zřízení služebnosti, rozhodnutím veřejného orgánu nebo vydržením. Nicméně nejčastějším způsobem je smlouva, která musí obsahovat jasné specifikace, jako identifikaci stran či vymezení pozemku.

Samotné ustanovení služebnosti v právním systému je však podmíněno jejím zápisem do katastru nemovitostí či jiného veřejného seznamu. Tento krok je nezbytný pro veřejnou platnost tohoto právního vztahu.

Právní účinky služebností

Služebnosti mají řadu právních účinků, které mohou významně ovlivnit vlastnická práva obou stran. Mezi nejčastější patří:

V případě, že služebnost znemožní nebo ztíží vlastníkovi zatížené nemovitosti její řádné užívání, má nárok na náhradu škody.

Náhrada škody může být spočívat v peněžitém plnění, v úpravě služebnosti nebo v jejím zrušení.

Zrušení služebnosti

Služebnost může být zrušena několika způsoby:

Služebnosti jsou důležitým právním institutem, který může být využit v mnoha různých situacích.