zpět

Schválená novela zákoníku práce: Co přináší a jak se na ni připravit?

25.9.2023

Novela zákoníku práce, vyhlášená dne 19. 9. 2023 jako zákon č. 281/2023 Sb., přináší do našeho pracovního prostředí řadu změn a novinek. Jejím cílem je nejen transpozice evropských směrnic, ale také digitalizace pracovního práva a reakce na praxi Evropského soudního dvora.

1. Elektronické uzavírání smluv a dohod

Jednou z významných změn je zavedení možností elektronického uzavírání dvoustranných pracovněprávních jednání. To znamená, že pracovní smlouvy, dohody a jejich změny nebo ukončení mohou být uzavřeny elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo jiného elektronického komunikačního prostředku. Zaměstnanec má také právo od takto uzavřených dokumentů odstoupit, avšak nejpozději do 7 dnů ode dne jejich obdržení, s dohodou ukončující pracovní vztah nebo pokud byl již výkon práce zahájen.

2. Širší a upravená informační povinnost zaměstnavatele

Novela rozšiřuje povinnosti zaměstnavatele ohledně poskytování informací zaměstnancům. Zaměstnavatelé musí nově informovat zaměstnance o různých aspektech pracovního vztahu, jako je doba a podmínky zkušební doby, rozsah práce přesčas a postup při rozvázání pracovního poměru. Tyto informace musí být poskytnuty do 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Stejně tak musím být informováni stávající zaměstnanci na jejich žádost.

Zaměstnavatelé musí také elektronicky poskytnout tyto informace a zajistit, aby zaměstnanci měli možnost si je uložit a vytisknout. Zaměstnavatel musí mít doklady potvrzující, že informace byly zaměstnanci skutečně předány.

3. Zásadní změny u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

V oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) novela zákoníku práce přináší několik zásadních změn. Jednou z hlavních novinek je zavedení nároku na placenou dovolenou pro dohodáře. Tento nárok závisí na délce dohody a počtu odpracovaných hodin. Pro účely výpočtu dovolené je stanovena fikce týdenní pracovní doby v délce 20 hodin týdně.

Další důležitou změnou je přechodu dohody na pracovní smlouvu, pokud dohodářova dohoda trvala alespoň 180 dnů v předchozích 12 měsících. Zaměstnavatel musí na tuto žádost reagovat do 1 měsíce.

4. Nepřetržitý odpočinek

Novela zákoníku práce mění pravidla pro poskytování nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu. Zaměstnavatelé musí zajistit, že zaměstnanci mají alespoň 11 hodin nepřetržitého denního odpočinku během 24 hodin. Tento odpočinek musí být skutečně poskytnut, pouze rozvržená pracovní doba je flexibilní.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí být alespoň 24 hodin, spolu s nepřetržitým denním odpočinkem. Celkově musí mít zaměstnanci alespoň 35 hodin nepřetržitého odpočinku.

Novela zákoníku práce tak přináší významné změny, které ovlivní pracovní prostředí a práva zaměstnanců a dohodářů.

Zavedení pravidel pro výkon práce na dálku: Novela stanoví, že výkon práce na dálku lze sjednat zásadně prostřednictvím písemné dohody. Obsah této dohody není stanoven zákoníkem práce, ale je na dohodě mezi smluvními stranami. Doporučuje se však, aby tato dohoda obsahovala alespoň základní podmínky, jako je místo výkonu práce, způsob komunikace, pracovní doba a bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP).

Dohodu lze ukončit výpovědí s 15denní výpovědní dobou, ale smluvní strany mohou sjednat i jinou dobu nebo dokonce dohodu o nevypověditelnosti. Zaměstnavatel může nařídit výkon práce na dálku za určitých podmínek, ale zaměstnanec má právo vybrat místo výkonu práce.

Novela také řeší náklady spojené s výkonem práce na dálku, které jsou hrazeny buď na základě prokázaných nákladů zaměstnance, paušální částkou stanovenou ministerstvem, nebo mohou být smluvně sjednány.

1.    Žádost o rodičovskou dovolenou: Pro účely podání žádosti o rodičovskou dovolenou je nově vyžadována písemná forma. Zaměstnanec musí podat žádost nejméně 30 dní před plánovaným nástupem na rodičovskou dovolenou a uvést dobu jejího čerpání.

Tato změna zaměstnanců umožňuje opakovaně žádat o rodičovskou dovolenou za účelem prodloužení stávající dovolené.

2.    Možnosti flexibilní úpravy pracovní doby: Zaměstnavatelé jsou povinni přihlížet k potřebám zaměstnanců, kteří pečují o dítě. Ti mohou písemně žádat o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel musí jejich žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody nebrání.

Zaměstnanec, kterému bylo vyhověno ve změně pracovní doby, může později požádat o obnovení původní pracovní doby.

3.    Změny v elektronickém doručování pracovněprávní dokumentace: Novela umožňuje zaměstnavatelům volit způsob doručování zaměstnanců. Doručování prostřednictvím poštovních služeb je možné pouze v případě, že doručení na pracoviště zaměstnavatele není možné.

Další změnou je rozšíření možností elektronického doručování důležitých pracovněprávních dokumentů. Zaměstnanec musí udělit souhlas a poskytnout svou soukromou elektronickou adresu. Dokumenty musí být opatřeny elektronickým podpisem, pokud nejsou doručovány zaměstnancem.

Tato změna umožňuje zaměstnavatelům větší flexibilitu při doručování dokumentů a urychluje proces komunikace.

Tato novela zákoníku práce přináší důležité změny, které ovlivní pracovní právo a pracovněprávní vztahy. Je důležité, aby zaměstnavatelé a zaměstnanci byli s těmito změnami seznámeni a dodržovali je v praxi. Pro další informace ohledně této novinky se jedná o odborníky na pracovní právo.