zpět

Promlčení nároku na úhradu faktury

8.11.2023

Kdy začíná běžet promlčecí lhůta ve vztahu k nároku na zaplacení faktury za dodané zboží či poskytnuté služby? V minulosti převažoval názor, že tato lhůta začíná běžet den po dni splatnosti faktury. Nicméně, nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky toto přesvědčení zpochybnilo.

Prvním klíčovým aspektem, který vyplývá z uvedeného Rozhodnutí Nejvyššího soudu, je důležitost pečlivého uzavírání smluv a stanovování termínů pro úhradu či vystavení faktur. Tento krok je nyní ještě významnější, neboť od tohoto okamžiku začne běžet promlčecí lhůta, a v případě prodlevy ve vystavení faktury se může nechtěně zkrátit doba, kdy je možné nárok uplatnit. To může být zvláště významné pro malé podniky a živnostníky, kteří často spoléhají na včasné úhrady faktur k udržení finanční stability svého podnikání.

Druhým aspektem je, že vzhledem k této změně v právní praxi mohou věřitelé lépe monitorovat své pohledávky a nečekat až do data splatnosti faktury, pokud je jim jasné, že právo na zaplacení ceny za služby nebo zboží může být uplatněno již dříve. To by mohlo vést k rychlejšímu vyřízení pohledávek a předejít potenciálním problémům s promlčením.

Třetím důležitým hlediskem je, že tento vývoj může mít vliv na obchodní dohody a smlouvy mezi podnikateli. Strany smlouvy by měly věnovat větší pozornost formulaci termínů a lhůt pro úhradu či vystavení faktur, aby minimalizovaly riziko následného promlčení svých nároků. Tato změna ve výkladu promlčecí lhůty může také podnítit další diskuse a přehodnocení právních standardů a postupů ve smluvním právu.

Takto se situace kolem promlčení pohledávky na zaplacení faktury v českém právním prostředí proměnila s ohledem na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu. S ohledem na tuto novou perspektivu je zásadní, aby věřitelé a podnikatelé byli informováni o těchto změnách a upravili své postupy a dohody tak, aby minimalizovali riziko promlčení svých pohledávek.

Skutkové okolnosti rozhodnutí

V případě tohoto rozhodnutí Nejvyšší soud řešil situaci, kde smlouva stanovila, že podkladem pro úhradu dohodnuté ceny plnění bude faktura s určenou lhůtou splatnosti. Ve smlouvě však nebylo stanoveno, kdy má být faktura vystavena. Klient, který měl právo na zaplacení za služby, vystavil fakturu až s odstupem času po dokončení práce. Rozhodující v této situaci bylo to, kdy mohl věřitel (zhotovitel, prodávající) poprvé uplatnit právo na zaplacení ceny za služby, což se shodovalo s datem vystavení faktury.

Závěry Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že pokud není ve smlouvě určeno, kdy má být faktura vystavena, a kdy má dlužník splnit dluh, začíná běžet tříletá subjektivní promlčecí lhůta ode dne, kdy věřitel mohl poprvé uplatnit právo na zaplacení ceny za služby, tedy již ode dne, kdy mohl vystavit fakturu. Toto rozhodnutí má významný dopad na praxi, zejména v oblasti fakturace za složité zakázky, kde faktura může být vystavena s určitým zpožděním po dokončení práce.

Vývoj rozhodovací praxe

Je důležité poznamenat, že tento závěr Nejvyššího soudu není jednoznačný, a existuje určitá kontroverze v interpretaci relevantních ustanovení občanského zákoníku. Někteří komentátoři se přiklání k názoru, že promlčecí lhůta by měla začít běžet až po datu splatnosti faktury, což může vést k problémům zejména v případech, kdy faktura není vystavena včas.

Co to znamená v praxi?

Důsledky tohoto rozhodnutí mohou být významné, zejména pro podnikatele a firmy, které se spoléhají na pravidelnou fakturaci za své služby. Pokud faktura nebude vystavena včas, může dojít k zkrácení promlčecí lhůty, což znamená, že věřitel bude muset více dbát na včasné vystavování faktur a správné evidence o datech zahájení promlčení.

Podnikatelé a firmy by měli být obezřetní ve své fakturační praxi a zajistit, aby faktury byly vystavovány v souladu se smlouvou a co nejdříve po dokončení práce. To může zabránit potenciálním problémům v případě, že klienti nejsou ochotni zaplatit faktury včas.