zpět

Preventivní restrukturalizace: Nástroj pro podnikatele v těžkostech

20.10.2023

Dne 23. 9. 2023 vstoupil v účinnost zákon o preventivní restrukturalizaci, kterým se značným zpožděním dochází k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o restrukturalizaci a insolvenci.

Jak název napovídá, Zákon do českého právního řádu zakotvuje institut preventivní restrukturalizace. Preventivní restrukturalizací se dle Zákona rozumí postup, který směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti podnikatelova obchodního závodu. Jeho primárním účelem tak není dosáhnout co nejvyššího uspokojení věřitelů podnikatele, jako je tomu v insolvenčním řízení, ale poskytnout podnikatelům nástroj, jak efektivně vyřešit své finanční potíže, a to před tím, než se ocitnou ve stavu úpadku.

Pro koho je preventivní restrukturalizace určena?

Preventivní restrukturalizace není pro každého. Dle Zákona mohou výhod preventivní restrukturalizace využít pouze obchodní korporace. Z působnosti Zákona jsou tak vyloučeny nejenom například spolky, ale rovněž i podnikající fyzické osoby. Kromě nich jsou z využití preventivní restrukturalizace bez dalšího vyloučeny i některé další specifické subjekty jako například banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s cennými papíry atd. Splnění předpokladu, že je podnikatel obchodní korporací však bez dalšího nestačí, jelikož Zákon dále stanovuje tři základní kvalifikační kritéria, která je třeba naplnit. Pokud chce podnikatel preventivní restrukturalizaci zahájit nebo v ní pokračovat:

Z posledního uvedeného kritéria mimo jiné vyplývá, že Zákon předpokládá velmi aktivní roli podnikatele. Ten, pokud nebude chtít být z použití tohoto institutu bez dalšího diskvalifikován, bude muset pravidelně monitorovat svou finanční situaci tak, aby zavčasu přijal vhodná opatření. Pro usnadnění spustilo Ministerstvo spravedlnosti veřejně přístupnou interaktivní webovou aplikaci nazvanou „Finanční zdraví“, která má podnikatelům pomoci včas identifikovat případné potíže a zahájit kroky vedoucí k odvrácení úpadku.

Jaké jsou výhody preventivní restrukturalizace?

Preventivní restrukturalizace s sebou přináší několik výhod pro podnikatele:

Jakým způsobem probíhá preventivní restrukturalizace?

Preventivní restrukturalizace je postavena na spolupráci mezi podnikatelem a jeho věřiteli. Jakmile podnikatel zjistí, že čelí finančním potížím, které by mohly vést k úpadku, měl by okamžitě vyhledat odbornou právní pomoc a zahájit proces preventivní restrukturalizace.

Preventivní restrukturalizace versus insolvenční řízení.

Preventivní restrukturalizace se od insolvenčního řízení zásadně liší. Zatímco insolvenční řízení směřuje k uspokojení věřitelů prostřednictvím likvidace majetku dlužníka, preventivní restrukturalizace se zaměřuje na zachování provozuschopnosti podnikatele. V insolvenčním řízení je podnikatel považován za neschopného řešit své finanční potíže a rozhoduje se o jeho likvidaci. Naopak, preventivní restrukturalizace dává podnikateli možnost aktivně řešit své potíže a spolupracovat s věřiteli na obnovení provozuschopnosti.

Preventivní restrukturalizace je novým nástrojem v českém právním prostředí, který může být pro podnikatele v těžkostech cennou pomocí při řešení finančních potíží. Preventivní restrukturalizace není vhodná pro každého podnikatele a vyžaduje aktivní spolupráci s věřiteli a odbornou právní pomoc.