zpět

Přepravujete zboží přes hranice? Nepodceňujte Úmluvu CMR!

29.2.2024

Mezinárodní obchod je vzrušující oblastí, která otevírá dveře k novým zákazníkům a obchodním partnerům. Avšak s radostí z expanze přichází i zodpovědnost za dodržování pravidel a smluvních závazků. Jedním z klíčových dokumentů v mezinárodní silniční přepravě je Úmluva CMR, která upravuje práva a povinnosti odesílatele, dopravce a příjemce. V tomto článku se podíváme na specifickou situaci, kdy část přepravy probíhá jiným způsobem než silniční dopravou (např. lodí či letadlem), a na to, jak to ovlivňuje aplikaci Úmluvy CMR.

Kdy se Úmluva CMR uplatňuje?

Základní podmínkou pro aplikaci Úmluvy CMR je, aby se jednalo o mezinárodní přepravu zboží silničním vozidlem. To znamená, že místo převzetí a místo dodání zásilky musí ležet ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem Úmluvy. Důležitým faktorem je také druh dopravy. Úmluva se vztahuje výhradně na přepravu silničním vozidlem. Pokud je zboží přepravováno jiným způsobem, ať už lodí, letadlem, nebo vlakem, Úmluva CMR se na tuto část přepravy nevztahuje.

Co když je část přepravy jiným způsobem než silniční dopravou?

V praxi se často setkáváme s multimodální přepravou, která kombinuje různé druhy dopravy. Například zboží se přepravuje kamionem z České republiky do Německa, kde je naloženo na loď a dopraveno do Velké Británie. V tomto případě se Úmluva CMR vztahuje pouze na úsek přepravy kamionem, nikoli na přepravu lodí.

Důsledky vyloučení Úmluvy CMR

Vyloučení Úmluvy CMR z části přepravy může mít značné důsledky. V případě sporu se pak nebudou aplikovat ustanovení Úmluvy o odpovědnosti za škodu, promlčení, doručování písemností a dalších důležitých aspektech. To může vést k obtížnému a zdlouhavému řešení sporu a k nejasnostem ohledně práv a povinností jednotlivých stran.

Jak se vyhnout komplikacím?

Pečlivě zvažte druh dopravy:

Při plánování mezinárodní přepravy zvažte, zda je nezbytné využít více druhů dopravy. Pokud je to možné, volte cestu, která bude probíhat výhradně silničním vozidlem.

Sepište jasnou a podrobnou smlouvu o přepravě:

Smlouva o přepravě by měla jasně specifikovat druh dopravy, úseky přepravy a rozdělení odpovědnosti mezi odesílatelem, dopravcem a příjemcem.

V případě pochybností se obraťte na odborníka:
Pokud si nejste jisti, zda se Úmluva CMR na vaši přepravu vztahuje, nebo máte dotazy týkající se smluvních záležitostí, neváhejte se obrátit na advokáta specializovaného na mezinárodní obchod.
Mezinárodní obchod a přeprava zboží s sebou přináší řadu specifických pravidel a náležitostí. Pečlivé dodržování smluvních závazků a znalost relevantních dokumentů, jako je Úmluva CMR, vám pomohou předcházet komplikacím a zajistí hladký průběh mezinárodní přepravy.

Zajímavosti: