zpět

Právní aspekty škod na služebních vozech zaměstnavatele

6.11.2023

Využívání služebního automobilu může být důležitou součástí pracovního života, ať už jste profesionálním řidičem nebo pouze občasným uživatelem. Nicméně je nezbytné jasné rozlišení, zda tento automobil využíváte výhradně pro pracovní účely, nebo zda ho používáte i pro soukromé záležitosti. Jaké jsou právní aspekty spojené se škodami na vozidle a kdo nese odpovědnost za tyto škody?

Právní režim
Vlastnictví automobilu zaměstnavatelem znamená významný majetek, a právní režim, který se uplatňuje, závisí na účelu, pro který je vozidlo používáno.
•    Služební účely: Používání automobilu výhradně pro pracovní účely se řídí zákoníkem práce. Zaměstnanec nemá oprávnění ho používat pro soukromé účely bez souhlasu zaměstnavatele.

•    Soukromé účely: Jestliže je vozidlo využíváno i pro soukromé záležitosti, je tento vztah upraven občanským zákoníkem. Zaměstnanec a zaměstnavatel mohou uzavřít dohodu, která reguluje toto užívání.

Škody způsobené zaměstnancem
Zaměstnanci mohou způsobit škody na vozidle v různých situacích:
1.    Nedbalostní škoda: Toto je nejběžnější scénář. Zaměstnanec poruší dopravní předpisy a způsobí škodu vozidlu. V takovém případě platí obecná pravidla zákoníku práce a zaměstnanec je odpovědný za škodu do určité výše, obvykle omezenou na několikanásobek jeho průměrného měsíčního výdělku.
2.    Úmyslná škoda: Pokud zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, například v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, může být povinen nahradit škodu v plné výši, včetně ušlého zisku. Zde neexistuje zákonem stanovený limit, a částka může být výrazně vyšší.

3.    Nesplnění povinností k odvrácení škody: Zaměstnanec může být odpovědný, pokud nesplní povinnosti ke snížení škody, například neoznámí zaměstnavateli potenciální rizika, nebo zanedbá péči o vozidlo. V takových případech je náhrada škody limitována.

Soukromé použití

Pokud zaměstnanec využívá služební auto i pro soukromé účely, platí občanský zákoník. Zde nejsou stanoveny žádné limity pro náhradu škody. Zaměstnanec je povinen uhradit veškerou škodu, včetně ušlého zisku, která přesahuje pokrytí pojištění. Proto je klíčové, aby zaměstnanec a zaměstnavatel měli jasnou dohodu ohledně užívání vozidla, jeho údržby a pojištění.

Výjimky

Existují ojedinělé situace, kdy zaměstnanec nemůže nést odpovědnost za škodu, a to například v případě nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, jako jsou přírodní katastrofy.

Pokuty
Pokuty za přestupky v silničním provozu nebo jiná protiprávní jednání, například špatné parkování, obvykle platí zaměstnanec, který je spáchal. Zaměstnavatel by byl povinen platit pouze v případě, že by šlo o jeho zodpovědnost, například pokud by ignoroval upozornění zaměstnance ohledně nutnosti údržby vozidla.
Jasné dohody a komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou klíčové pro správné řešení a prevenci škod na služebním autě. Je vhodné mít písemnou dohodu, která jasně definuje podmínky užívání vozidla a odpovědnost v případě škody.