zpět

Právní aspekty digitálního obsahu

22.11.2023

V roce 2023 nabyla účinnosti zásadní novela občanského práva, která přinesla významné změny v oblasti digitálního obsahu. Tato novela, často označovaná jako "Digitální obsah Novela," byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 374/2022 Sb.

Hlavním cílem této novely bylo implementovat vybrané unijní směrnice, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 týkající se smlouvy o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, směrnici 2019/771 o smlouvách o prodeji zboží. Tato rozsáhlá novela měla vliv na občanský zákoník i zákon o ochraně spotřebitele.

Zatímco tato novela získala mediální pozornost především kvůli změnám v ochraně spotřebitelů, existuje také důležitá novinka pro podnikatele, kteří poskytují digitální obsah. Novela totiž zavedla nový smluvní typ - smlouvu o poskytování zcela digitálního obsahu.

Smlouva o poskytování digitálního obsahu

Smlouva o poskytování digitálního obsahu je nyní upravena v ustanoveních § 2389a až 2389u občanského zákoníku. Tato smlouva může mít za poskytování digitálního obsahu, což zahrnuje různé formy dat v digitální podobě, jako jsou aplikace, počítačové programy, e-knihy a digitální hry. Tato ustanovení se však nevztahují na některé vyjmenované služby, jak je podrobně popsáno v ustanovení § 2389u.

Smlouvy o poskytování Software as a Service (SaaS)

Dříve, než byla tato novela zavedena, uzavírali podnikatelé často smlouvy o poskytování Software as a Service (SaaS) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku. Smlouvy o SaaS zahrnují poskytování digitálního obsahu ve formě softwaru, který je běžně dostupný prostřednictvím internetových prohlížečů.

Tato novela ovlivňuje smlouvy o poskytování SaaS, protože nová ustanovení o smlouvách o poskytování digitálního obsahu se nyní přímo týkají. To znamená, že smluvní strany nemají takovou volnost upravit obsah smlouvy podle svého uvážení, jak tomu bylo dříve. Novela stanovuje konkrétní práva a povinnosti smluvních stran a další povinnosti, které nyní platí i pro smlouvy o poskytování SaaS.

Práva a povinnosti v rámci smlouvy o poskytování digitálního obsahu

Tato novela stanovuje řadu důležitých aspektů smluv o poskytování digitálního obsahu:

Toto jsou klíčové body, které přináší nové smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Je důležité, aby poskytovatelé digitálního obsahu a spotřebitelé, kteří takový obsah nakupují, byli seznámeni s těmito novými pravidly a dodržovali je ve svých smlouvách.

Novými ustanoveními o smlouvách o poskytování digitálního obsahu v České republice byl aktualizován právní rámec pro tuto oblast. Podnikatelé i spotřebitelé by měli být obezřetní při uzavírání smluv o digitálním obsahu a dbát na dodržení nových pravidel. Tato novela přináší větší jasnost a ochranu pro všechny strany, které jsou zapojeny do obchodování s digitálním obsahem.