zpět

Povinnosti jednatelů ve společnosti s ručením omezeným

23.11.2023

Jednatelé jsou nepostradatelnou součástí každé společnosti s ručením omezeným. Jsou to statutární orgány, kteří zastupují společnost navenek a vykonávají obchodní vedení. S jejich pozicemi je spojeno mnoho povinností, které vycházejí ze zákona a mají zásadní význam pro řádný chod společnosti. Jaké jsou hlavní povinnosti jednatelů, co je na nich důležité?

Povinnost jednat za společnost

Jednatelé mají tzv. jednatelské oprávnění, což znamená, že mohou samostatně zastupovat společnost navenek ve všech jejích záležitostech. To ovšem platí v souladu s pravidly zapsanými v obchodním rejstříku. Je zakázáno, aby si společnost ujednala, že ji může zastupovat pouze jeden jednatel, společně s prokuristou nebo zaměstnancem.

Pokud jednatelé poruší pravidla pro zastupování zapsaná v obchodním rejstříku, nese odpovědnost za vzniklou újmu. Společnost v takovém případě nezavazuje své jednání, a odpovídá pouze jednatel, který tato pravidla nedodržel.
Příklady konkrétních situací, kdy může být jednatel odpovědný za své jednání

Kromě obecných povinností, které jsou uvedeny výše, mohou být jednatelé odpovědní za své jednání i v konkrétních situacích. Zde je několik příkladů:

Odpovědnost jednatele může být různá

Odpovědnost jednatele za své jednání může být různá. V případě, že jednatel způsobí společnosti škodu, může být povinen tuto škodu společnosti nahradit. V případě, že jednatel poruší zákon nebo společenskou smlouvu, může být společnost oprávněna požadovat od jednatele náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo jiné nároky. V krajním případě může být jednatel i trestně stíhán.

Jak mohou jednatelé minimalizovat své riziko odpovědnosti

Existuje několik způsobů, jak mohou jednatelé minimalizovat své riziko odpovědnosti. Mezi tyto způsoby patří:

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře

Jednatelé mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. To zahrnuje rozhodování na základě všech dostupných relevantních informací a v obhajitelném zájmu společnosti. Jednatel nesmí upřednostňovat své zájmy nebo zájmy společníka nad zájmem společnosti.

Pokud jednatel jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nepřebírá odpovědnost za negativní výsledek svého jednání. Naopak, pokud jedná v rozporu s péčí řádného hospodáře a způsobí škodu společnosti, může být povinen náhradu této škody.

Každý jednatel by měl být obeznámen s povinnostmi spojenými s jeho funkcí. Špatná rozhodnutí mohou mít významné následky, a proto je klíčové jednat s péčí a zodpovědností. Zajištění řádného vedení účetnictví a dodržování právních předpisů jsou základními kroky ke snížení rizika. Nicméně, hlavním pravidlem zůstává jednat v zájmu společnosti. Předcházení problémům je vždy moudřejší než jejich řešení. S tím na mysli, buďme prozíraví, pečliví a vědomí si svých povinností, abychom se vyhnuli potenciálním konfliktům a zajistili úspěšný chod našich firem.