zpět

Ochrana osobních údajů a kamery: Jak být v souladu s novou metodikou ÚOOÚ

21.2.2024

Novým impulzem k diskuzi o ochraně osobních údajů se stala nedávná metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ke kamerovým systémům, která byla zveřejněna dne 8. února 2024. Tato metodika se zabývá zpracováním osobních údajů v kamerových systémech, ať už jde o online kamery nebo ty se záznamem. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s pravidly ochrany osobních údajů, může být nová metodika klíčovým průvodcem.

Vývoj v oblasti kamer a osobních údajů

Kamery se staly nedílnou součástí našeho života, sledují nás na ulicích, v obchodech a dokonce i online. ÚOOÚ se věnuje otázkám ochrany osobních údajů v oblasti kamer již od roku 2006, ale nová metodika reflektuje aktuální trendy a vývoj v oblasti ochrany osobních údajů.

GDPR a jeho dopad na provozování kamer

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z roku 2018 rozšířilo svůj vliv i na provoz kamer a kamerových systémů. ÚOOÚ reagoval na tuto změnu a vydal novou metodiku, která reflektuje přístup k online kamerám a věnuje se i otázkám souhlasu, který není vždy nezbytným právním základem.

Souhlas a jeho místo v provozování kamerových systémů

Dříve se často pracovalo s myšlenkou, že souhlas je klíčovým prvkem pro provoz kamerových systémů. Nová metodika však zdůrazňuje, že souhlas není jediným možným právním titulem, a v mnoha případech není praktickým řešením. Zejména ve velkých bytových domech nebo na pracovištích by bylo obtížné spravovat souhlas v praxi.

Rozšíření GDPR na online kamery

Dříve se GDPR zaměřovalo převážně na kamery se záznamem. Nicméně, s rostoucím výskytem online kamer a rychlým přenosem záznamů i tato oblast spadá pod působnost GDPR. ÚOOÚ přistoupil k této změně s cílem chránit osobní údaje i v případě krátkodobých online záznamů.

Jak se zachovat a co dělat chcete-li být v souladu s novou metodikou ÚOOÚ

Je klíčové:

Znát nová pravidla

Důkladně si prostudujte novou metodiku ÚOOÚ a porozumějte její klíčové body. Získání přehledu o změnách v právních předpisech je prvním krokem k souladu.

Přehodnotit souhlasové procesy

Pokud jste se v minulosti spoléhali na souhlas jako hlavní právní titul, přehodnoťte svůj přístup. Zvažte i jiné právní tituly, které by mohly být v konkrétní situaci vhodnější.

Zabezpečit online kamery

Pokud provozujete online kamery, zajistěte, aby byly zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Dbejte na to, aby i krátkodobé záznamy byly v souladu s GDPR.

Informovat zaměstnance a obyvatele

Důkladně informujte své zaměstnance nebo obyvatele o tom, jak jsou monitorováni, jak jsou jejich osobní údaje chráněny a jakým způsobem mohou vyjádřit případné námitky.

Problémy a výzvy při provozu kamer

Výzva souhlasu ve velkých komunitách

Větší bytové domy nebo komerční budovy mohou čelit výzvě souhlasu, zejména pokud se jedná o sledování společných prostor. Spravovat souhlas od stovek obyvatel může být logistickým maratonem. Metodika ÚOOÚ klade důraz na to, aby byly nalezeny jiné právní základy kromě souhlasu, které jsou v těchto situacích efektivnější a snadněji spravovatelné.

Zlepšení zabezpečení a prevence zneužití

S nárůstem online kamer a krátkodobých záznamů se zvyšuje i riziko neoprávněného přístupu a zneužití záznamů. Investujte do moderních bezpečnostních opatření a školení zaměstnanců na prevenci zneužití. ÚOOÚ v nové metodice klade důraz na to, aby byly přijímány opatření k minimalizaci rizika.

Komunikace s veřejností a transparentnost

Metodika zdůrazňuje nutnost důkladné informovanosti zaměstnanců či obyvatel o monitorovacích praktikách. Komunikace s veřejností, vysvětlení účelu a způsobu ochrany osobních údajů mohou snížit obavy a vytvořit větší důvěru. Transparentnost je klíčovým prvkem v souladu s novou metodikou.

Nová metodika ÚOOÚ k provozování kamerových systémů vyžaduje nejen porozumění změnám, ale i aktivní kroky k přizpůsobení svých procesů. Výzvy spojené se správou souhlasu ve velkých komunitách, posílení zabezpečení a transparentní komunikace s veřejností jsou zásadní body, které by měly být věnovány zvýšenou pozorností. Ochrana osobních údajů se stává nejen povinností, ale i příležitostí posílit důvěru svých klientů a občanů.