zpět

Novela o léčivech: Krok k lepší dostupnosti léků v České republice

30.11.2023

Vládní novela o léčivech, která byla nedávno schválena Sněmovnou, představuje významný krok k zlepšení dostupnosti léků na českém trhu. Tato novela stanovuje, že výrobci budou muset poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. Kromě toho budou muset udržovat měsíční zásobu léků, které ministerstvo zdravotnictví označí za kritické.

Tato novela také posiluje pravomoci ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti regulace a kontroly trhu s léčivy. Předepisující lékaři a pacienti budou mít informace o dostupnosti léků v konkrétních lékárnách prostřednictvím systému eRecept a webové nebo mobilní aplikace.

Nicméně, tato novela se setkala s kritikou opozice, která upozorňovala na problémy výrobců, distributorů a lékáren s novelou. Někteří poslanci také navrhovali další úpravy, jako je vytvoření strategických státních rezerv kriticky důležitých léků, umožnění dovozu cizojazyčných šarží léků nebo prodej volně dostupných léků prostřednictvím automatů. Tyto návrhy ale Sněmovna neschválila.

Podle ministra zdravotnictví je novela nezbytná pro zajištění spravedlivé distribuce léků a větší kontroly nad toky léků. Ministerstvo zdravotnictví podle důvodové zprávy každoročně eviduje v průměru 2000 přerušení dodávek léčivých přípravků, od krátkodobých po dlouhodobé, a téměř 700 ukončení dodávek léků do Česka. Novela by měla zabránit vytváření neúměrných zásob v některých lékárnách a umožnit pružně reagovat na případné nedostatky

V současné době se v České republice diskutuje o dalších změnách v oblasti drogové politiky. Například se plánuje úplná legalizace konopí pro lékařské účely od roku 20235. Tato změna by mohla otevřít trh pro více pěstitelů konopí.

Je důležité poznamenat, že i přes liberální přístup k marihuaně a jiným drogám, stigma spojené s drogovou závislostí zůstává vysoké. Síť ambulantních center pro léčbu závislosti se sice rozrostla, ale stále jsou nedostatečně financovány a spoléhají na financování z nevládních nebo soukromých zdrojů.

V kontextu těchto změn je důležité sledovat, jak se bude situace vyvíjet v budoucnu. Jak budou tyto změny ovlivňovat dostupnost léků? Jaký dopad budou mít na veřejné zdraví a společnost jako celek? A jak budou tyto změny ovlivňovat postoj veřejnosti k drogám a jejich užívání? Tyto otázky zůstávají otevřené a budou vyžadovat další sledování a výzkum.

V rámci neustále se vyvíjející oblasti farmaceutického průmyslu se objevují otázky týkající se inovativních léků a jejich přístupnosti. Trendem je nejen zajištění dostupnosti běžných léků, ale i podpora výzkumu a vývoje nových léčivých preparátů. Vládní novelou se dává impulz pro podporu tohoto výzkumu a snahu zajistit rovnoměrnou dostupnost nových léků, aby pacienti mohli mít prospěch z pokročilých léčebných metod.

Kromě toho je v diskuzi otázka vzácných léčiv, které často postrádají podporu na trhu z důvodu jejich nízkého objemu prodeje. Snaha o zabezpečení kontinuálního zásobování těchto speciálních léčiv je jedním z aspektů, který tento nový legislativní krok zvažuje. Státní zásoby těchto léků a spolupráce s nadnárodními farmaceutickými společnostmi jsou klíčové pro zajištění, že pacienti s vzácnými chorobami nebudou mít přerušenou potřebnou léčbu.

Tento krok také s sebou nese podnět pro aktivní zapojení lékárníků a zdravotníků do procesu zajištění dostupnosti a vhodného výběru léčiv pro konkrétní pacienty. Edukace a poskytování informací o substitučních léčivech či možnostech nahrazování nedostupných preparátů jsou klíčové pro zabezpečení kontinuity léčebných postupů.

V souvislosti s tímto legislativním krokem se objevuje diskuse o dopadu na ekonomiku zdravotnictví a možné změny ve financování. Zajistit efektivní a ekonomicky udržitelný model financování v této oblasti je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost a zajištění kvalitní péče pro všechny pacienty.