zpět

NNTB a ESG: Odbourávání rizik v odpovědnosti podnikání

V současné době stále více firem směřuje k zodpovědnějšímu podnikání, a to zejména v oblasti Environment, Social a Corporate Governance (ESG). Jedním z klíčových nástrojů v této snaze je systém NNTB, který nejenže podporuje transparentnost a odpovědnost, ale také výrazně přispívá k ochraně životního prostředí.

Environment: Kategorizovaný ESG formulář a Snížení uhlíkové stopy

Rozvoj NNTB v podniku umožňuje vytvoření kategorizovaných ESG formulářů pro nápady, podněty, oznámení a stížnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Tímto způsobem mohou zaměstnanci aktivně přispívat k identifikaci a řešení potenciálních rizik a nelegitimních postupů ohrožujících životní prostředí.

Dále může NNTB sloužit jako efektivní prostředek pro sběr vstupních údajů zaměstnanců, nezbytných pro výpočet uhlíkové stopy v rámci Scope 3. To zahrnuje služební cesty, dojíždění zaměstnanců do práce a další faktory ovlivňující ekologický dopad podniku. Rovněž může řešit dotazy zaměstnanců ohledně postupů a přístupu podniku k ochraně životního prostředí.

Praktické příklady: NNTB v akci

Několik reálných příkladů demonstrovatelně ukazuje, jak NNTB může předcházet škodám na životním prostředí. V Británii vedlo kolektivní oznámení zaměstnanců ke kolektivní žalobě šesti vodárenských společností za skryté vypouštění odpadních vod. V České republice zase NNTB mohlo předejít úniku toxických látek do řeky Bečvy.

Případ Dieselgate odhaluje, jak NNTB může bránit zpronevěře v oblasti emisí. Společnost Volkswagen by možná nezaplatila téměř 35 miliard dolarů za poplatky a pokuty, kdyby zaměstnanci nemohli bezpečně oznamovat nepravosti.

V USA pak předešlo NNTB zhroucení Champlainových věží v roce 2021, kdy statik upozornil na statické nedostatky, které byly ignorovány.

Sociální odpovědnost a zdravé pracovní prostředí

NNTB nejen chrání životní prostředí, ale má také klíčovou roli v oblasti sociální odpovědnosti podniku. Přístup k zaměstnaneckým otázkám je základem zdravé komunikace. NNTB zde může sloužit jako prostředek pro vytvoření ESG formuláře týkajícího se zaměstnaneckých záležitostí, včetně možné náhrady, který zjednoduší a zpřesní příjem vstupních údajů od zaměstnanců.

Zavedení whistleblowingového systému NNTB má nejen potenciál předejít šikaně, toxickému prostředí či rasismu, ale také vytváří prostředí, kde zaměstnanci mohou aktivně přispívat k bezpečnému a podporujícímu pracovnímu prostředí.

Governance: Boj s podvody a neetickým chováním

Systém NNTB hraje klíčovou roli v oblasti Corporate Governance. Většina podvodů je odhalena díky oznámením zaměstnanců, což zdůrazňuje důležitost efektivního whistleblowingového systému. NNTB může sloužit jako odrazovadlo od nelegitimních činností a posilovat etické chování v rámci podniku.

Celkově lze konstatovat, že zavedení NNTB je investicí do odpovědného podnikání. Nejenže chrání životní prostředí a podporuje sociální odpovědnost, ale také zvyšuje transparentnost a snižuje riziko neetického chování, což v konečném důsledku zlepšuje image podniku a buduje důvěru jeho zainteresovaných stran.

Implementace NNTB: Odbourání rizik a podpora etiky ve firmě

Vytváření důvěryhodného podnikového prostředí

Implementace NNTB se stává klíčovým faktorem v budování důvěry mezi podnikem a jeho zainteresovanými stranami, včetně investorů a zákazníků. Zavedení efektivního systému whistleblowingu nejenže snižuje pravděpodobnost protiprávního chování, ale také ukazuje, že firma bere vážně odpovědnost za své činy. Tímto způsobem může podnik získat pověst etické a transparentní organizace, což může být rozhodujícím faktorem pro investory a zákazníky.

Konec podvodům a korupci

NNTB vytváří bezpečné prostředí pro zaměstnance, kde mohou bez obav oznámit neetické praktiky, podvody nebo korupci. Statistiky ukazují, že více než polovina odhalených podvodů pochází z interních whistleblowingových systémů. Tím, že podnik nabízí efektivní mechanismus pro oznámení nepravostí, může předejít reputačním ztrátám a právním problémům spojeným s korupcí.

Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu

Z hlediska Corporate Governance přináší NNTB i další výhody. Zavedení transparentního systému oznamování může posílit postavení firmy na trhu. Podniky s etickým chováním, které jsou schopny rychle a efektivně reagovat na interní nepravosti, získávají důvěru nejen od svých zaměstnanců, ale i od zákazníků a akcionářů. To může znamenat konkurenční výhodu v dnešní době, kdy zákazníci a investoři více než kdy jindy hodnotí společenskou odpovědnost firem.

Etika jako hlavní pilíř úspěchu

Celkově lze konstatovat, že implementace NNTB není pouze o dodržování právních předpisů a vyhýbání se rizikům. Je to investice do etiky a důvěry, což může být klíčovým faktorem pro úspěch firmy v dlouhodobém horizontu. Konečným cílem není pouze minimalizace rizik, ale budování pevných základů pro udržitelný a prosperující podnik.