zpět

Nepřetržitý odpočinek v pracovním životě: Novinky po novelizaci zákoníku práce

15.2.2024

V posledním čtvrtletí loňského roku vstoupila v platnost dlouho očekávaná novela zákoníku práce, přinášející podstatné změny v oblasti pracovních vztahů. Zaměřme se nyní na klíčové aspekty spojené s nepřetržitým odpočinkem, který hraje klíčovou roli v kontextu nedávných změn v zákoníku práce.

Nepřetržitý denní odpočinek

Novela nejen zohlednila judikaturu Soudního dvora Evropské unie (SDEU), ale také provedla terminologické změny. "Odpočinek mezi dvěma směnami" je nově pojmenován jako "nepřetržitý denní odpočinek." Rozhodujícím faktorem pro jeho poskytnutí je nyní cyklus 24 hodin, namísto času mezi koncem jedné směny a začátkem následující.

Zaměstnavatelé jsou nově povinni poskytovat nepřetržitý denní odpočinek v délce minimálně 11 hodin během 24 hodin, přičemž mladistvým je poskytován alespoň 12hodinový odpočinek. Tato povinnost platí i v dnech, kdy jsou zaměstnanci povolány k práci přesčas.

Výraznou změnou je také nová povinnost zaměstnavatele reálně poskytovat, nikoli pouze rozvrhovat nepřetržitý denní odpočinek, což je klíčový krok k zajištění skutečného odpočinku zaměstnance.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Novela reagovala na rozsudek SDEU, který korigoval chybnou transpozici směrnice EU o pracovní době. Dosavadní právní úprava vedla k omylu, kdy byl týdenní odpočinek počítán včetně 11 hodin z nepřetržitého denního odpočinku, což nyní bylo opraveno.

Rozsah nepřetržitého odpočinku v týdnu byl zkrácen na 24 hodin, přičemž je nutné přidat 11 hodin nepřetržitého denního odpočinku. Celkově se tak fakticky zachovala doba týdenního odpočinku ve výši 35 hodin, ale novela přinesla jasnější formulaci a odpověď na judikaturu SDEU.

Pravidla pro technologické procesy a zemědělství

Novela stanoví speciální pravidla pro technologické procesy a zemědělství, kde lze za určitých podmínek zkrátit nepřetržitý odpočinek v týdnu. U technologických procesů, které nelze přerušit, může zaměstnavatel zkrátit odpočinek na minimálně 24 hodin.

V zemědělství lze dohodnout zkrácení odpočinku za předpokladu, že je poskytnut v kombinaci s jiným odpočinkem, aby byl zachován minimální týdenní odpočinek v průběhu tří týdnů.

Zaměstnavatelé by měli reagovat na tyto změny co nejdříve, aby zajistili správné poskytování odpočinků a předešli možným kontrolám. Důraz by měl být kladen na evidenci pracovní doby a plánování směn, aby byla splněna nová pravidla.

Novela zákoníku práce přináší významné změny, které ovlivní jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Zaměstnanci nyní mají jasnější práva na odpočinek a nové pojmenování "nepřetržitý denní odpočinek" lépe reflektuje evropské normy. Tato úprava zvyšuje povědomí o důležitosti regenerace mezi pracovními směnami a poskytuje větší ochranu pracujícím mladistvým.

Pro zaměstnavatele to znamená potřebu aktualizace interních postupů a evidencí pracovní doby. Jejich role v zajištění skutečného poskytování odpočinku se stává klíčovou pro dodržování nových pravidel. Vytvoření flexibilních pracovních plánů a odpovídajících systémů sledování bude klíčové pro udržení souladu s právními normami a zároveň optimalizaci pracovního prostředí.

Budoucí trendy a doporučení pro praxi

S nástupem nové legislativy se očekává, že se pracovní prostředí bude měnit. Zaměstnavatelé by měli sledovat budoucí trendy v oblasti pracovního práva a reagovat na ně s ohledem na své specifické odvětví. Udržování otevřené komunikace se zaměstnanci a jejich zástupci bude klíčové pro úspěšnou implementaci změn a prevenci potenciálních konfliktů.

Doporučuje se pravidelně aktualizovat školení pro zaměstnance ohledně nových ustanovení a informovat je o významu odpočinku pro celkové zdraví a výkonnost. Důraz na prevenci vyhoření a podpora work-life balance může mít pozitivní dopad na spokojenost zaměstnanců a produktivitu pracovního kolektivu.

Novela zákoníku práce přináší klíčové změny v oblasti odpočinku zaměstnanců. Zaměstnavatelé musí dbát na správné poskytování obou druhů odpočinku a zajistit, že zaměstnanci mají skutečně možnost odpočívat.