zpět

Nejčastější chyby zaměstnavatelů v pracovněprávní praxi: Jak se vyhnout postihům inspektorátem práce

20.11.2023

Zaměstnavatelé se často potýkají s obtížemi při nastavení správných pracovních podmínek pro svého zaměstnance, což může mít za následek porušení zákonných povinností. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí? Jak se jim vyhnout a předejít případným postihům ze strany inspektorátu práce?

Konkurenční doložky: Jak na ně správně

Zaměstnavatelé často zvažují zahrnutí konkurenčních doložek do pracovních smluv, a to z dobrého důvodu. Během svého zaměstnání získávají zaměstnanci mnoho cenných informací a know-how, které by mohli využít ve svém dalším konkurenčním podnikání. Pokud by se jednalo o konkurenční činnost, která by mohla vašemu podnikání vážně uškodit, je rozumné sjednat konkurenční doložku.

Jednou z častých chyb zaměstnavatelů je příliš široké formulování zákazu, například "velkoobchod, maloobchod". Konkurenční doložka by se vztahovala k oboru trhu, na který se skutečně zaměřila, například "potravinářský průmysl spočívající ve výrobě potravinových doplňků". Široce formulovaná konkurenční doložka je neplatná.

Při jednání konkurenční doložky musíte splnit několik podmínek:

Konkurenční doložku si můžete sjednat kdykoli, buď již v pracovní smlouvě nebo i později v jiném smluvním ujednání.

Smluvní pokuta: Sankce za porušení smlouvy
Smluvní pokuta hraje v konkurenčních doložkách klíčovou roli. Tato pokuta postihuje zaměstnance, který porušuje zákaz konkurence ve sjednaném období. Pokud zaměstnanec tuto pokutu zaplatí, konkurenční doložka se ruší, a zaměstnanec může pokračovat v konkurenční činnosti bez omezení.
Smluvní pokuta musí být přiměřená a její výše se posuzuje individuálně, zohledňuje povahu interních informací a výši poskytnuté finanční kompenzace.

Je třeba poznamenat, že smluvní pokuta v pracovních vztazích mimo konkurenční doložky nemá místo. Zaměstnavatel nemůže ukládat zaměstnancům peněžité sankce za jiné pracovněprávní prohřešky.

Příplatky za speciální pracovní podmínky
Zaměstnavatelé by neměli zapomínat na příplatky za práci v noci, o víkendech, o svátcích nebo přesčas. Zákon stanoví různé druhy příplatků a jejich minimální výši:

Při vyjednávání pracovní smlouvy můžete ovlivnit příplatky za práci přesčas. Musíte však zohlednit možný přesčas ve výši mzdy, která by byla platná, kdyby se k přesčasům nepřihlíželo.

Odlišnosti v odměňování v jednotlivých regionech

Odměňování zaměstnanců v různých regionech může být komplikované. Zákon o práci zakazuje rozdílnou mzdu pro stejnou práci na základě regionu. I když se může zdát, že socioekonomické podmínky a životní náklady se liší, mzda by měla být stejná.

Jak se vyhnout diskriminaci při odměňování

I přesto, že by rovné odměňování žen a mužů mělo být standardem, mnoho firem tuto zásadu nerespektuje. Rada EU schválila směrnici o transparentnosti odměňování, která stanoví nová pravidla pro zaměstnavatele. Musíte informovat uchazeče o zaměstnání o výši nástupní mzdy a rozpětí odměn již v inzerátech. Pokud máte více než 250 zaměstnanců, budete muset podávat zprávu o rozdílech v odměňování žen a mužů ve vaší organizaci.

Dodržování zákonných povinností v pracovních vztazích je klíčové. Porušení může vést k vysokým pokutám a nežádoucím právním problémům.