zpět

Nejčastější chyby zaměstnavatelů v pracovněprávní praxi: Jak se vyhnout postihům inspektorátem práce

20.11.2023

Zaměstnavatelé se často potýkají s obtížemi při nastavení správných pracovních podmínek pro svého zaměstnance, což může mít za následek porušení zákonných povinností. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí? Jak se jim vyhnout a předejít případným postihům ze strany inspektorátu práce?

Konkurenční doložky: Jak na ně správně

Zaměstnavatelé často zvažují zahrnutí konkurenčních doložek do pracovních smluv, a to z dobrého důvodu. Během svého zaměstnání získávají zaměstnanci mnoho cenných informací a know-how, které by mohli využít ve svém dalším konkurenčním podnikání. Pokud by se jednalo o konkurenční činnost, která by mohla vašemu podnikání vážně uškodit, je rozumné sjednat konkurenční doložku.

Jednou z častých chyb zaměstnavatelů je příliš široké formulování zákazu, například "velkoobchod, maloobchod". Konkurenční doložka by se vztahovala k oboru trhu, na který se skutečně zaměřila, například "potravinářský průmysl spočívající ve výrobě potravinových doplňků". Široce formulovaná konkurenční doložka je neplatná.

Při jednání konkurenční doložky musíte splnit několik podmínek:
•    Doložku sjednejte se zaměstnancem písemně.
•    Doložku si můžete sjednat na dobu nejvýše 1 roku od ukončení pracovního poměru.
•    Zaměstnanci musíte poskytnout přiměřenou finanční kompenzaci za každý měsíc dodržení konkurenční doložky. Tato částka nesmí být nižší než polovina průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.
•    Kompenzaci musíte zaplatit nejpozději do 15 dnů po dohodnutém termínu, jinak může zaměstnanec doložku vypovědět.

Konkurenční doložku si můžete sjednat kdykoli, buď již v pracovní smlouvě nebo i později v jiném smluvním ujednání.

Smluvní pokuta: Sankce za porušení smlouvy
Smluvní pokuta hraje v konkurenčních doložkách klíčovou roli. Tato pokuta postihuje zaměstnance, který porušuje zákaz konkurence ve sjednaném období. Pokud zaměstnanec tuto pokutu zaplatí, konkurenční doložka se ruší, a zaměstnanec může pokračovat v konkurenční činnosti bez omezení.
Smluvní pokuta musí být přiměřená a její výše se posuzuje individuálně, zohledňuje povahu interních informací a výši poskytnuté finanční kompenzace.

Je třeba poznamenat, že smluvní pokuta v pracovních vztazích mimo konkurenční doložky nemá místo. Zaměstnavatel nemůže ukládat zaměstnancům peněžité sankce za jiné pracovněprávní prohřešky.

Příplatky za speciální pracovní podmínky
Zaměstnavatelé by neměli zapomínat na příplatky za práci v noci, o víkendech, o svátcích nebo přesčas. Zákon stanoví různé druhy příplatků a jejich minimální výši:
•    Za noční práci nejméně 10 % průměrného výdělku.
•    Za práci o víkendu 10 % průměrného výdělku.
•    Za práci ve svátek 100 % průměrného výdělku nebo náhradní volno.
•    Za práci přesčas nejméně 25 % průměrného výdělku nebo náhradního volno.

Rozvržení pracovní doby neovlivní tyto příplatky. Všechny druhy příplatků se sčítají. Pokud zaměstnanec pracuje v neděli, na Štědrý den, a ještě přes noc, musí být vyplaceny všechny příplatky.

Při vyjednávání pracovní smlouvy můžete ovlivnit příplatky za práci přesčas. Musíte však zohlednit možný přesčas ve výši mzdy, která by byla platná, kdyby se k přesčasům nepřihlíželo.

Odlišnosti v odměňování v jednotlivých regionech

Odměňování zaměstnanců v různých regionech může být komplikované. Zákon o práci zakazuje rozdílnou mzdu pro stejnou práci na základě regionu. I když se může zdát, že socioekonomické podmínky a životní náklady se liší, mzda by měla být stejná.

Jak se vyhnout diskriminaci při odměňování

I přesto, že by rovné odměňování žen a mužů mělo být standardem, mnoho firem tuto zásadu nerespektuje. Rada EU schválila směrnici o transparentnosti odměňování, která stanoví nová pravidla pro zaměstnavatele. Musíte informovat uchazeče o zaměstnání o výši nástupní mzdy a rozpětí odměn již v inzerátech. Pokud máte více než 250 zaměstnanců, budete muset podávat zprávu o rozdílech v odměňování žen a mužů ve vaší organizaci.

Dodržování zákonných povinností v pracovních vztazích je klíčové. Porušení může vést k vysokým pokutám a nežádoucím právním problémům.