zpět

Míra odpovědnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů

16.10.2023

Zaměstnávání osob s sebou nese nejen výhody, ale také zvýšenou odpovědnost zaměstnavatelů, zejména v případě pracovních úrazů zaměstnanců. Jaká je současná míra odpovědnosti zaměstnavatele v případě pracovních úrazů a jaké postupy by měl dodržovat?

Pracovní úraz – podstata a základní předpoklady

Pracovní úraz je stále definován zákonem jako "poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů". Nicméně, současně musí být splněna podmínka, že úraz nastal "při plnění pracovního úkolu" nebo "v přímé souvislosti s ním". To znamená, že zaměstnavatelé jsou stále povinni poskytovat náhradu za úrazy, které se staly v souvislosti s prací nebo na pracovišti.

V dnešní době může pracovní úraz zahrnovat i situace, které byly dříve považovány za méně typické, jako jsou úrazy během firemních teambuildingových akcí. To je z důvodu úzkého propojení těchto akcí s budováním a rozvíjením pracovního potenciálu zaměstnanců.

Je důležité zdůraznit, že pracovní úraz není tímto zákonem pokryt, pokud k němu dojde při cestě do nebo z práce, nebo během pracovní cesty, pokud zaměstnanec v té době neprovádí pracovní činnost. Například, pokud zaměstnanec zraní sebe na cestě do práce, to se obvykle nepovažuje za pracovní úraz.

Povaha odpovědnosti zaměstnavatele

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy zůstává objektivní, což znamená, že zaměstnavatel nese odpovědnost bez ohledu na vlastní zavinění. I když byl zaměstnavatel pečlivý a dodržoval veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), stále může být povinen kompenzovat úrazy svých zaměstnanců.

Z tohoto důvodu by zaměstnavatelé měli důkladně sledovat a uplatňovat preventivní opatření k minimalizaci rizika pracovních úrazů. To může zahrnovat pravidelné školení zaměstnanců v BOZP, kontrolu pracovišť a dodržování bezpečnostních postupů.

Konkrétní povinnosti zaměstnavatele při řešení pracovních úrazů
Když dojde k pracovnímu úrazu, musí zaměstnavatel postupovat podle přesně stanovených postupů, což zahrnuje následující povinnosti:

Zproštění povinnosti zaměstnavatele k odškodnění pracovního úrazu
Zaměstnavatel může být zproštěn povinnosti k odškodnění pracovního úrazu v případě, že dokáže, že úraz byl způsoben úmyslně nebo hrubou nedbalostí zaměstnance. Je to však obtížné prokázat a vyžaduje to pečlivé vyšetřování.
Zaměstnavatelé by měli pečlivě dodržovat povinnosti týkající se BOZP, vést evidenci pracovních úrazů a přijímat preventivní opatření k minimalizaci rizika úrazů na pracovišti.