zpět

Kamerový systém: Průvodce pro bezproblémové provozování

Kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života a slouží k ochraně majetku a zajištění bezpečnosti v nejrůznějších oblastech. Provozovatelé si však často neuvědomují, že s jejich provozováním se pojí i řada právních a technických povinností, jejichž porušení může vést k pokutám až do výše 20 milionů korun.

V únoru 2023 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) novou metodiku pro provozování kamerových systémů, která přináší mnoho změn a zpřesnění.

Nová metodika rozšiřuje definici kamerového systému a zahrnuje i online kamery a fotopastí. Zachycuje-li kamerový systém osoby, dochází ke zpracování osobních údajů, s čímž se pojí pro provozovatele řada povinností. Ten musí informovat subjekty údajů o monitorování, vést záznamy o činnostech zpracování a dodržovat bezpečnostní opatření.

Důležitým krokem je provedení tzv. balančního testu, v němž provozovatel porovná zájem na ochraně majetku a soukromí osob. Metodika dále rozděluje kamerové systémy do 4 kategorií podle míry rizika porušení soukromí a pro každou kategorii stanovuje povinná a dobrovolná technická, organizační a administrativní opatření.

Provozovatelé se musí seznámit s novou metodikou a provést nezbytné úpravy, aby se vyhnuli pokutám. Doporučuje se zhodnotit rizika, implementovat bezpečnostní opatření, vést dokumentaci a v případě nejasností se obrátit na specialisty na ochranu osobních údajů.

Mezi tipy pro provozovatele patří minimalizace počtu kamer, zaměření na vlastní prostor, krátká doba uložení záznamů, nižší rozlišení kamer a viditelné informování o monitorování.

Provozování kamerového systému s sebou nese zodpovědnost za dodržování právních a technických norem. Seznámení s novou metodikou ÚOOÚ a implementace doporučených kroků pomohou předcházet pokutám a zároveň respektovat soukromí osob.

V roce 2022 c uložil pokuty za porušení GDPR v souvislosti s kamerovými systémy v celkové výši 15 milionů korun.

Před instalací kamerového systému je nezbytné prověřit, zda je jeho provozování v daném místě a pro daný účel opodstatněné. Je nutné zvážit, zda existují méně invazivní způsoby, jak dosáhnout požadované úrovně ochrany. Pokud se provozovatel rozhodne pro instalaci kamerového systému, je důležité zvolit takový systém, který bude co nejméně zasahovat do soukromí osob.

Odpovědnost za dodržování pravidel:

Provozovatel kamerového systému je zodpovědný za dodržování všech relevantních právních a technických norem. To zahrnuje:
Zákon o ochraně osobních údajů: Provozovatel musí dodržovat všechna ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, včetně GDPR.

Zákon o elektronických komunikacích: Provozovatel kamerového systému, který využívá k přenosu dat síť elektronických komunikací, musí dodržovat zákon o elektronických komunikacích.

Technické normy: Provozovatel kamerového systému musí dodržovat relevantní technické normy, které se týkají instalaci a provozu kamerových systémů.

Doporučení

Provozovatelům kamerových systémů se doporučuje:

Provést audit stávajícího kamerového systému: Provozovatelé by měli provést audit stávajícího kamerového systému, aby se ujistili, že splňuje všechny relevantní požadavky.

Zavést systém pro správu kamerového systému: Provozovatelé by měli zavést systém pro správu kamerového systému, který bude zahrnovat:

Pravidelně školit personál: Provozovatelé by měli pravidelně školit personál, který je zodpovědný za provoz kamerového systému, o relevantních právních a technických normách.

Příklady z praxe

Provozování kamerového systému s sebou nese řadu právních a technických povinností. Provozovatelé kamerových systémů by se měli s těmito povinnostmi seznámit a zajistit, aby jejich kamerové systémy s nimi byly v souladu.