zpět

Jak postupovat při úniku osobních údajů z e-shopu

18.10.2023

Únik osobních údajů z e-shopu může být stresujícím a rizikovým incidentem, který může vážně ohrozit vaši klientelu i samotný provoz e-shopu. V takové situaci je klíčové jednat rychle a efektivně. Jak reagovat na únik osobních údajů z e-shopu, abyste minimalizovali škody a zůstali v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů?

Získejte maximum informací
Prvním krokem při řešení úniku osobních údajů je získání nejvíce relevantních informací. Máte na to jen 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvíte. Zde je seznam informací, které byste měli získat:
1.    Datum a čas incidentu: Zjistěte přesné datum a čas, kdy k úniku osobních údajů došlo.
2.    Datum, kdy jste se o incidentu dozvěděli: Mějte na paměti, že doba, kdy nastal incident, a doba, kdy jste o něm byli informováni, může se zobrazit.
3.    Trvání incidentu: Zjistěte, zda je incident stále aktivní nebo byl již odstraněn.
4.    Podrobný popis incidentu: Zjistěte, jakým způsobem mohlo dojít k úniku dat, zda byla data poškozena nebo zneužita.
5.    Typy ohrožených osobních údajů incidentem: Identifikujte, jaké konkrétní druhy osobních údajů byly ohroženy, například jména, data narození, rodná čísla, finanční údaje nebo citlivé informace, jako je zdravotní stav nebo politické názory.
6.    Kdo jsou postižení subjekty údajů: Zjistěte, kdo jsou lidé, osobní údaje byly ohroženy. Jedná se o vaše zákazníky, dodavatele nebo jiné subjekty údajů?
7.    Odhad počtu postižených osob: Pokuste se odhadnout, kolik lidí by mohlo být postiženo tímto incidentem.

8.    Potenciální rizika pro postižené: Zhodnoťte rizika spojená s incidentem. Může dojít k finančním ztrátám, krádeži identity, nebo poškození pověsti postižených subjektů údajů?

Zhodnoťte riziko a rozhodněte se o další akci

Po získání informací je důležité zhodnotit rizika spojená s incidentem. To určuje, jaké kroky budete muset podniknout dále. Vysoké riziko vyžaduje rychlejší a komplexnější reakci, včetně ohlášení incidentu orgánů pro ochranu osobních údajů a postižených subjektů údajů.

Ohlaste incident v souladu s předpisy

Na ohlášení incidentu slouží interaktivní formulář na stránkách orgánů pro ochranu osobních údajů. Tento musíte vyplnit co nejrychleji, ideálně do 2 hodin od zjištění incidentu. Tímto krokem budete splňovat svoji povinnost podle GDPR a zajistíte transparentnost v řešení situace.

Formulář pro ohlášení bezpečnostního incidentu naleznete zde: https://m.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=5020&n=poruseni-zabezpeceni

Zůstaňte v obraze a podnikněte další kroky, pokud je to nutné

Situace se může rychle změnit, a proto je důležité sledovat její vývoj. Zároveň přijměte další opatření k ochraně postižených subjektů údajů a minimalizaci dalších rizik. Tato reakce by měla být koordinována s orgány pro ochranu osobních údajů a dalšími relevantními institucemi.

Buďte transparentní a spolupracujte s orgány pro ochranu osobních údajů

Je důležité udržovat komunikaci s orgány pro ochranu osobních údajů. Pokud jste incident ohlásili, může být nutné poskytovat další informace nebo spolupracovat na vyšetřování. Mějte k dispozici veškerou dokumentaci, kterou jste shromáždili v průběhu reakce na incident, a buďte připraveni reagovat na jejich dotazy.

Dejte postiženým subjektům údajů vědět, co se stalo

Pokud je riziko pro postižené subjekty údajů vysoké, měli byste je informovat o incidentech a možných rizicích. Toto oznámení by mělo být provedeno co nejdříve v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. nezapomeňte, že transparentnost je klíčová k udržení důvěry klientů a zákazníků.

Zamezte budoucím únikům osobních údajů

Posledním krokem je vypracování plánu, jak předcházet budoucím incidentům. Zhodnocení, co vede k úniku osobních údajů, a přijetí opatření k zajištění lepší ochrany vašich klientů je nezbytné. To může zahrnovat revizi zabezpečení e-shopu, školení zaměstnanců ohledně ochrany osobních údajů a pravidelné kontroly, abychom předešli budoucím rizikům.

Reakce na únik osobních údajů z e-shopu vyžaduje koordinovaný a pečlivý postup. Dodržování předpisů GDPR a transparentnost jsou klíčem k udržení důvěry klientů a k minimalizaci škod. S tímto návodem a správnou reakcí můžete efektivněji řešit takové incidenty a chránit osobní údaje vašich klientů.

Únik osobních údajů z e-shopu je závažný incident, který vyžaduje rychlou a efektivní reakci. Důkladná sběr informací, zhodnocení rizik, ohlášení incidentů a monitorování situace jsou klíčové kroky k ochraně postižených subjektů a dodržení předpisů GDPR. nezapomeňte, že transparentnost a rychlá reakce jsou klíčové pro obnovení důvěry vašich klientů a udržení pověsti e-shopu.