zpět

ESG – Současný právní pohled na jeho obsah

13.10.2023

V posledních letech, s rostoucím povědomím o dopadech lidských činností na životní prostředí a společnost, stoupá zájem o investice do trvale udržitelných projektů. Jedním z klíčových konceptů, který se stává středobodem pozornosti, je zkratka ESG (Environment, Social, Governance - Ekologie, Sociální aspekty, Řízení).

Ekologie – "E" jako Environmentální dopady

Environmentální kritéria, někdy nazývaná jako environmentální faktory, jsou jedním ze tří klíčových pilířů ESG, spolu se sociálními a řídicími aspekty. Tato kritéria se soustředí na dopady činnosti podniku na životní prostředí. Důležitými tématy jsou snižování emisí skleníkových plynů, efektivní využívání energie a čistých zdrojů, řízení odpadu a recyklace.

Nové legislativní změny a technologické inovace v oblasti ekologie hrají klíčovou roli v současném ESG. Například nové standardy pro snižování emisí CO2 mohou výrazně ovlivnit strategie podniků.

Sociální aspekty – "S" jako Sociální faktor

Sociální faktory („S“) se týkají práv zaměstnanců, zdravotního a bezpečnostního standardu, rovnosti a inkluzivity, a dalších aspektů, které mohou ovlivnit společnost. Sledování těchto faktorů je stále důležitější, protože se investoři zajímají o firemní sociální odpovědnost a vztahy se zaměstnanci.

Například rovnost mezi pohlavími a platové rozdíly jsou nyní klíčovými otázkami. Firmy musí dát pozor na bezpečnost svých výrobků a služeb, aby mohly být ohroženy pro spotřebitele.

Řízení – "G" jako Governance

Řízení podniku (Governance) se soustředí na způsob, jakým je podnik řízen a jaké má vztahy s akcionáři, investory a zaměstnanci. Zahrnuje otázky etického chování, transparentnost, a správní struktury.

Aktuálně je zvýšený důraz na etiku v podnikání a transparentnost. Diverzita ve vedení firem a odpovědné řízení jsou také klíčovými tematickými body.

Inovace a technologie – Klíčový prvek ekologie

V současném kontextu hrají inovace a klíčovou roli v oblasti ekologie. Firmy se stále více zaměřují na vývoj a implementaci nových technologií, které udržují udržitelný růst. To může zahrnovat využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšené metody využití surovin, a dokonce i vývoj ekologických produktů a služeb. Tyto inovace mohou podniky nejen pomoci snižovat svůj ekologický otisk, ale také zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu.

Změny v investiční strategii

Vývoj v oblasti ESG má také významný dopad na strategii investičních fondů a portfolia. Investoři stále více vyhledávají společnosti, které se angažují v ESG praktikách. To může vést k posunu kapitálu od tradičních investic k trvale udržitelným projektům a firmám. Investiční strategie se tak adaptuje na tyto změny a vytváří nové příležitosti pro růst a diverzifikaci portfolií.

Regulace a právní rámeček

S nárůstem povědomí o ESG faktorech se také zvyšuje tlak na vládní regulaci a právní rámec. Řada zemí zavádí nové normy a požadavky na podniky v oblasti ESG. To zahrnuje povinnost reportovat ESG data, transparentnost ve vztahu k akcionářům a dalším zainteresovaným stranám, a tresty za nedodržení ESG standardů. Toto právní prostředí se stále vyvíjí, a podniky musí být připraveny na dodržování nových předpisů.

Globální výzvy a spolupráce

Nakonec, aktuální výzvy, jako klimatická změna a sociální nerovnosti, vyžaduje globální spolupráci. Podniky se stále více angažují v iniciativách, které překračují hranice a spolupracují s mezinárodními organizacemi a jinými firmami na řešení těchto globálních problémů. Společná snaha a koordinace jsou klíčové pro dosažení udržitelného budoucího světa.

Zkratka ESG zůstává klíčovým konceptem v oblasti investic a podnikání. Ekologické, sociální a řídicí aspekty jsou stále více zapojeny do procesů hodnocení investic. Investoři a firmy mají nyní před sebou větší výzvy a příležitosti v této oblasti. Toto téma je stále a vývoj v oblasti ESG bude nadále sledován, aby byl aktuálně pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a budoucí generaci.