zpět

Dobrovolná registrace k DPH: Co byste měli vědět?

24.8.2023

Pokud podnikáte v České republice a chcete se stát plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), máte dvě možnosti: povinnou nebo dobrovolnou registraci. Dobrovolná registrace, může mít pro některé podnikatele výhody, ale také některé povinnosti a rizika.

Co je dobrovolná registrace k DPH?

Dobrovolná registrace k DPH znamená, že se podnikatel rozhodne být plátcem DPH, i když není k tomu zákonem povinen. Zákon o DPH stanovuje povinnost registrace pro ty podnikatele, kteří dosáhnou obratu za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vyššího než 1 000 000 Kč, nebo pro ty, kteří uskutečňují plnění do jiných členských států EU nebo z nich nakupují zboží.

Pokud podnikatel nesplňuje tyto podmínky, může se přesto dobrovolně zaregistrovat jako plátce DPH, pokud je osobou povinnou k dani. To znamená, že uskutečňuje ekonomickou činnost dle § 5 zákona o DPH, tedy samostatnou činnost výrobní, obchodní, řemeslné nebo jiné podobné činnosti.

Proč se dobrovolně registrovat k DPH?

Dobrovolná registrace k DPH může mít pro podnikatele několik výhod:

Možnost odpočtu DPH na vstupu: Podnikatel si může odečíst DPH zaplacenou při nákupu statků a služeb souvisejících s jeho ekonomickou činností od DPH vybrané při prodeji svých statků a služeb. Tím se snižují jeho náklady a zvyšuje konkurenceschopnost.

Zvýšení důvěryhodnosti: Podnikatel může působit profesionálněji a spolehlivěji na trhu, zejména pokud spolupracuje s jinými plátci DPH nebo s odběrateli ze zahraničí.

Rozšíření možností obchodu: Podnikatel může snadněji obchodovat s jinými členskými státy EU nebo se třetími zeměmi, protože je schopen uplatnit správné sazby DPH nebo využít režimy osvobození od daně.

Hypotetický příklad s výpočty, který ilustruje výhodu dobrovolné registrace k DPH:

Představte si malý obchodní podnik, který se specializuje na prodej elektroniky. Podnikatel se rozhodl dobrovolně zaregistrovat k DPH, protože očekává zvýšení důvěryhodnosti a možnost většího obchodního růstu.

Výpočet před dobrovolnou registrací:

Před dobrovolnou registrací nemá podnikatel nárok na odpočet DPH z nákupů, protože není plátcem DPH. Jeho zisk bude tedy spočívat z rozdílu mezi příjmy a náklady.

Výpočet po dobrovolné registraci:

Po dobrovolné registraci může podnikatel odečíst DPH z nákupů od DPH vybraného z prodejů. Jeho zisk bude nyní zahrnovat i úsporu na DPH.

Rozdíl v zisku:

V tomto případě by dobrovolná registrace k DPH přinesla podnikateli celkový zvýšený zisk ve výši 105 000 Kč (úspora na DPH).

Tento příklad ukazuje, jak může možnost odpočtu DPH na vstupu po dobrovolné registraci zvýšit zisk podnikatele a zlepšit jeho finanční situaci.

Jak se dobrovolně zaregistrovat k DPH?

Pokud se podnikatel rozhodne pro dobrovolnou registraci k DPH, musí podat přihlášku k registraci na příslušném finančním úřadu. Přihlášku je možné podat buď elektronicky (pokud má podnikatel datovou schránku nebo je povinen ověřovat účetní závěrku auditorem), nebo v papírové formě.

Přihláška musí obsahovat identifikační údaje podnikatele, důvod registrace (§ 6f zákona o DPH), důvod dobrovolné registrace (např. zahájení podnikání) a datum, od kterého chce být podnikatel plátcem DPH. K přihlášce je také nutné přiložit některé doklady, které prokazují ekonomickou činnost podnikatele, jako jsou například:

Finanční úřad má povinnost rozhodnout o přihlášce do 30 dnů od jejího podání. Pokud je přihláška schválena, podnikatel se stane plátcem DPH ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Pokud je přihláška zamítnuta, podnikatel se může proti rozhodnutí odvolat.

Na co si dát pozor při dobrovolné registraci k DPH?

Dobrovolná registrace k DPH s sebou nese také některé povinnosti a rizika, které by si měl podnikatel uvědomit:

Povinnost vést daňovou evidenci: Podnikatel musí evidovat všechny plnění, které uskutečňuje jako plátce DPH, a vystavovat faktury s uvedením DPH. Musí také dodržovat zákonné lhůty pro podání daňových přiznání a plateb daně.

Povinnost dodržovat sazby a režimy DPH: Podnikatel musí znát a aplikovat správné sazby DPH (základní 21 %, snížené 15 % nebo 10 %) a režimy DPH (např. prodej do jiných členských států EU, prodej do třetích zemí, obrácená daňová povinnost, osvobození od daně) podle druhu a místa plnění.

Riziko pokut a úroků z prodlení: Pokud podnikatel poruší některou z povinností spojených s DPH, může mu hrozit pokuta nebo úrok z prodlení. Například pokud podnikatel nepodá daňové přiznání včas, může dostat pokutu až 500 000 Kč. Pokud podnikatel zaplatí daň později, než je lhůta, musí zaplatit úrok z prodlení ve výši 14 % ročně.

Dobrovolná registrace k DPH může být pro podnikatele významným krokem k posílení konkurenceschopnosti a expanzi obchodních možností. Avšak s tímto rozhodnutím přichází také zodpovědnost a povinnosti, které vyžadují pečlivé dodržování daňových předpisů. Důkladné informování, řádná evidence a pravidelné aktualizace jsou klíčové pro úspěšnou správu DPH.