zpět

CSRD, NFRD a ČSSD – čím se zabývají směrnice EU o udržitelnosti?

7.11.2023

V současnosti aktuálním tématem v Evropské unii je udržitelnost. Unijní orgány postupně vydávají a aktualizují právní dokumenty a opatření, která pokrývají toto téma. Mezi nejvýznamnější patří směrnice CSRD, NFRD a ČSSD. Jaká je jejich legislativní historie, právní závazek a nové povinnosti pro subjekty?

Obecně Tyto směrnice mají za cíl Zelenou dohodu pro Evropu, Agenda udržitelného financování OSN a opatření na úrovni EU proti klimatické krizi. Zároveň směřují k transformaci EU na moderní a udržitelnou ekonomiku s nulovými emisemi a efektivním využitím obnovitelných zdrojů.

Cíl směrnic Hlavním cílem je vést společnost na území EU k větší zodpovědnosti vůči ochraně životního prostředí, lidským právům a udržitelnému rozvoji.

Non-Financial Reporting Directive (NFRD) První směrnice, NFRD, stanovila povinnosti velké společnosti uveřejňovat nefinanční informace. Tím se zvýšila transparentnost a pomohla investorům a spotřebitelům hodnotit vliv firem na životní prostředí a společnost jako celek.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) CSRD nahradila NFRD a rozšířila počet společností, které musí poskytovat informace o udržitelnosti. Zavádí také podrobnější požadavky na podávání zpráv o dopadech společnosti na životní prostředí, lidská práva a sociální standardy - tzv. ESG reportování.

ESG reportování Společnosti, na které nové povinnosti dopadnou, budou muset podávat detailní zprávy o faktorech udržitelnosti. CSRD stanoví, jaký druh informací tyto zprávy musí obsahovat, včetně cílů udržitelnosti a klíčových ukazatelů výkonnosti společnosti.

Kdy a na koho se CSRD bude vztahovat? Členské státy mají povinnost implementovat CSRD do svých právních předpisů. Velké společnosti budou muset nová pravidla dodržovat od 1. ledna 2024, ostatní od 1. ledna 2025.

Přínosy CSRD CSRD přináší řadu výhod, včetně snazšího přístupu ke kapitálu, rychlejšího růstu společnosti a finanční podpory ze strany EU.

Direktiva o Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) – návrh nové směrnice ESG Vedle již přijatých směrnic prochází legislativním procesem návrhu dalšího zásadního právního dokumentu - směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDD).

Hlavní cíle CSDD CSDD stanoví, aby společnosti zjišťovaly a předcházely práva a závažným dopadům na lidské životní prostředí v celém dodavatelském řetězci.

Koho se povinnosti vyplývající ze CSDD budou týkat? Povinnost due diligence se bude týkat velkých podniků, včetně jejich dceřiných společností, pokud budou odpovídat určité kritéria.

NF CSRD a ČSSD jsou krokem k udržitelnému rozvoji a důležitosti společenské a environmentální odpovědnosti. S rostoucím důrazem na udržitelnost se tato oblast stane ještě důležitější pro firmy v EU i mimo ni.

Význam CSRD, NFRD a ČSSD Tato nová legislativa přináší zásadní změny v oblasti podnikání v Evropské unii. Firmy se nyní zůstávají více odpovědnými za své činy, zejména pokud jde o jejich vliv na životní prostředí a společnost. To může mít dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku a investice v EU. Firmy, které působí na zlepšení svého udržitelného profilu, budou mít lepší přístup ke kapitálu a mohou si udržet konkurenční výhodu na trhu.

Výzvy a příležitosti pro podniky s tímto zvýšením regulačního tlaku se firmy setkávají s novými výzvami. Musí investovat do sběru a analýzy dat o svých udržitelných aktivitách a připravit se na důkladné reportování. To však také otevíráte příležitosti pro růst a inovace. Společnosti, které se staly průkopníky v oblasti udržitelnosti, mohou získat podporu od Evropské unie a států pro své projekty a inovace v této oblasti.

Budoucnost v EU S aktuálními směrnicemi CSRD, NFRD a ČSSD se Evropská unie aktivně angažuje v globálním úsilí o snížení negativního dopadu podniků na životní prostředí a společnost. Očekává se, že tento trend bude nadále posilovat, přičemž další legislativní pravděpodobně budou směřovat k ještě lepším krokům, které budou budoucí cíle udržitelnosti. Firmy, které jsou schopny přizpůsobit novou udržitelnost a integrovatelnost do své DNA, budou mít zřejmě v budoucnosti na trhu a přispějí k globálnímu úsilí o udržitelnější budoucnost.