zpět

Co přináší nová strategie EDPB na roky 2024–2027?

11.6.2024

Nová strategie Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) na roky 2024–2027 přináší významné změny v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto změny budou mít dopad na jednotlivce i firmy. Cílem této strategie je zajistit jednotné a efektivní uplatňování GDPR napříč celou EU a posílit ochranu údajů v digitálním prostředí.

Hlavní pilíře nové strategie

Harmonizace a podpora dodržování předpisů: Tento pilíř se zaměřuje na zajištění jednotného uplatňování GDPR napříč EU. Pro malé a střední podniky (SME) to znamená zlepšení informovanosti a dostupnosti praktických návodů. Výsledkem bude, že firmy budou mít jasnější pokyny, jak dodržovat GDPR, což sníží riziko porušení předpisů a následných pokut.

Společné prosazování práva: Posílení spolupráce mezi národními úřady pro ochranu osobních údajů zahrnuje nová procesní pravidla a koordinované dozorové akce. Pro firmy to znamená, že musí být připraveny na přísnější a koordinovanější kontrolu ze strany dozorových orgánů, což může vést k vyšším pokutám za porušení GDPR.

Ochrana údajů v digitálním prostředí: EDPB bude sledovat nové technologie a právní předpisy, které se dotýkají ochrany dat, včetně umělé inteligence a digitální identity. Pro firmy to znamená, že musí být připraveny na nové pokyny a metodiky týkající se těchto technologií a zajišťovat, aby jejich využívání bylo v souladu s GDPR.

Globální dialog o ochraně dat: EDPB bude podporovat mezinárodní spolupráci a výměnu informací, což je důležité pro firmy, které působí na globálním trhu. To zajistí, že ochrana práv subjektů údajů bude zachována i mimo hranice EU.

Konkrétní kroky a opatření

Pokyny a metodiky: EDPB bude pokračovat ve vydávání pokynů a metodik k důležitým otázkám GDPR, včetně oprávněného zájmu a ochrany dat dětí. To pomůže firmám lépe porozumět a aplikovat GDPR v praxi.

Informační toky: Plánuje se rozvoj snadno přístupných informačních toků, jako jsou informační listy a příručky pro SME, které pomohou firmám lépe porozumět svým právům a povinnostem podle GDPR.

Kodexy chování a osvědčení: Rozvoj a implementace osvědčení a kodexů chování může firmám usnadnit prokazování souladu s GDPR. To může zahrnovat specifické pokyny pro různé odvětví, například fitness centra, divadla nebo obchodní firmy.

Spolupráce národních úřadů: Posílení spolupráce mezi národními úřady a zavedení nových procesních pravidel zvýší efektivitu dozorových akcí. Firmy musí být připraveny na častější a důslednější kontroly.

Technologické a právní trendy: Sledování nových technologií a právních předpisů a poskytování pokynů k uplatňování GDPR v těchto oblastech zajistí, že ochrana osobních údajů bude držet krok s technologickým pokrokem.

Globální spolupráce: Podpora globálního dialogu o ochraně osobních údajů a spolupráce s dozorovými orgány ve třetích zemích zajistí, že ochrana osobních údajů bude účinná i mimo EU.

Co to pro vás znamená?
Pro jednotlivce: Nová strategie přinese větší transparentnost a srozumitelnost informací o ochraně osobních údajů. Edukativní nástroje pro děti a informační listy pro veřejnost zlepší povědomí o právech a povinnostech podle GDPR.

Pro firmy: Firmy by měly být připraveny na nové pokyny a metodiky, které jim pomohou lépe porozumět a dodržovat GDPR. Dále mohou očekávat rozvoj kodexů chování a osvědčení, které jim mohou usnadnit prokazování souladu s GDPR.

Jak se můžete připravit?
Sledujte nové pokyny a metodiky: Pravidelně sledujte webové stránky EDPB a další relevantní zdroje informací. Například fitness centra, divadla nebo obchodní firmy mohou sledovat specifické pokyny a metodiky pro své odvětví.

Zvyšte informovanost ve firmě: Investujte do školení zaměstnanců a zajištění informovanosti o nových pravidlech a požadavcích GDPR. To může zahrnovat pravidelné interní školení a semináře.

Zapojte se do kodexů chování a osvědčení: Sledujte vývoj kodexů chování a osvědčení a zvážte, zda by jejich implementace mohla být pro vaši firmu přínosná. Například členství v oborových asociacích, které mají vlastní kodexy chování, může být výhodné.

Sledujte technologické trendy: Buďte v obraze ohledně nových technologií a právních předpisů, které se dotýkají ochrany dat. Zajistěte, aby vaše firma byla připravena na jejich implementaci a dodržování GDPR v těchto oblastech.
Tato strategie EDPB na roky 2024–2027 představuje významný krok k posílení ochrany osobních údajů v EU a zajištění, aby firmy byly v souladu s GDPR. Připravte se na tyto změny a zajistěte, aby vaše firma splňovala nové požadavky a očekávání.