zpět

Bezplatná kopie zdravotnické dokumentace: Práva pacientů a povinnosti poskytovatelů

21.12.2023

V právním rámci péče o zdraví a práv pacientů se klade důraz na otázku dostupnosti zdravotnických informací pro pacienty a autorizované osoby. Otázka však často vzbuzuje debatu: Má pacient automaticky nárok na bezplatnou kopii své zdravotnické dokumentace? Musí být vždy připraven uhradit náklady spojené s tímto požadavkem?

Poslední rozsudek Soudního dvora Evropské unie nabízí zajímavé stanovisko k těmto otázkám, zejména co se týče první kopie zdravotnické dokumentace. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování (dále jen “ZZS”), stanovuje, kdo má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy či kopie.

Pacient, zákonný zástupce či opatrovník, případně osoby určené pacientem či osoby blízké zemřelému pacientovi, mají dle § 65 odst. 1 ZZS právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a získat kopie za přítomnosti pověřeného zaměstnance poskytovatele. Zároveň však existují další osoby, které mohou získat přístup ke zdravotnické dokumentaci v souladu s § 65 odst. 2 ZZS, aniž by vyžadovaly explicitní souhlas pacienta.

Například lékaři nebo odborní pracovníci zapojení do péče o pacienta mají právo nahlížet do dokumentace. Stejně tak veřejný ochránce práv či soudní znalci, pověření vypracováním znaleckého posudku, mají přístup k této dokumentaci.

Z hlediska pořizování kopií či výpisů zdravotnické dokumentace pak § 66 odst. 1 ZZS stanoví povinnost poskytovatele pořídit výpisy nebo kopie do 30 dnů od obdržení písemné žádosti. Tato lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě osob uvedených v § 65 odst. 2 ZZS. Je důležité zdůraznit, že pokud si osoba pořizuje kopii vlastními prostředky na místě, náklady nejsou účtovány.

Avšak, pokud poskytovatel sám pořizuje kopii, může v souladu s § 66 odst. 3 ZZS požadovat úhradu, která nesmí přesáhnout reálné náklady spojené s tímto pořízením. Je nutné, aby ceník za tuto činnost byl pro pacienty veřejně dostupný.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k otázce bezplatné kopie zdravotnické dokumentace zdůrazňuje důležitost GDPR. Tento rozsudek interpretuje, že pacient má právo na první kopii svých zdravotnických údajů bez jakýchkoli finančních nákladů. Teprve v případě, že by již pacient takovou kopii obdržel a žádal o další, může být poskytovatel oprávněn požadovat poplatek.

Tedy, pokud pacient požádá o první kopii zdravotnické dokumentace, nemá povinnost uhradit jakékoli poplatky. To platí i v situaci, kdy vnitrostátní právní úprava naznačuje opak či stanovuje platbu za takovou kopii.

Právo na bezplatnou kopii zdravotnické dokumentace je důležitým nástrojem pro ochranu pacientských práv. Pacient má právo znát svou zdravotní dokumentaci a mít k ní přístup. Toto právo mu umožňuje kontrolovat kvalitu poskytované péče a hájit své zájmy v případě, že došlo k porušení jeho práv.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie je významným krokem k posílení tohoto práva. Rozsudek zdůrazňuje, že pacient má právo na bezplatnou kopii své zdravotnické dokumentace, a to bez ohledu na to, zda vnitrostátní právní úprava stanovuje poplatek za takovou kopii. Tento rozsudek je závazný pro všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky.