Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

Vymezení pojmů:

Subjekt údajů: Vy jako fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány

Správce: Citfin – Finanční trhy, a. s., IČO: 25079069, se sídlem: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 4313, a Citfin, spořitelní družstvo, IČO: 25783301, se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607.

Jako Subjekt údajů poskytuji tímto Správci, po seznámení se s celým obsahem tohoto prohlášení, své osobní údaje a uděluji souhlas s jejich shromážděním a zpracováváním ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR- General Data Protection Regulation) (dál jen „Souhlas“).

Jako subjekt údajů prohlašuji, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mnou uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Mám právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění.

Souhlas se zpracováváním mých osobních údajů poskytuji výslovně pro tyto účely v tomto rozsahu a tímto způsobem:

Účel: odběr newsletteru zaslaného prostřednictvím elektronických prostředků s informacemi o novinkách a produktech vč. aktuálních obchodních a marketingových sdělení.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: kontaktní emailová adresa
Způsob udělení Souhlasu: Souhlas k odběru newsletteru a zpracování těchto dat uděluji vyplněním emailové adresy a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na webu edevizy.cz.

Jsem oprávněn Souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který jsem dal před jeho odvoláním. V případě, že Souhlas nebude odvolán, beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 10 let.

Zavazuji se Souhlas odvolat kliknutím na odhlašovací tlačítko v patičce zaslaného libovolného newsletteru Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a správce je bude zpracovávat pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému správce se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Mé osobní údaje nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců správce a případně vyjma externích zpracovatelů osobních údajů. V každém případě správce zajistí jejich ochranu.

Mám právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje.

V případě, že správce nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě.