zpět

Veřejný dluh České republiky v poměru k HDP mezikvartálně roste

12.7.2023

Ke konci prvního čtvrtletí roku 2023 činila absolutní nominální hodnota státního dluhu v korunách 2 997 mld. Kč, což je o 102,2 mld. více než na konci roku 2022. Ve vztahu k HDP se vládní dluh mezičtvrtletně zvýšil o 0,3 procentního bodu, tj. ze 42,6 % na 42,9 %.

V prvním čtvrtletí roku 2023 probíhala běžná emisní činnost státu obvyklým způsobem, kdy bylo prodáno 141,0 mld. korun střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů se splatností delší než jeden rok. Dále byly prodány státní pokladniční poukázky v celkové nominální hodnotě 94,6 mld. kč a 2,0 mld. eur.

Státní dluhopisy znějící na jednotnou evropskou měnu jsou zaknihovány v centrálním registru Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., a jsou rovněž způsobilé pro úvěrové operace Eurosystému. Dne 18. ledna 2023 se v USA uskutečnila pilotní aukce tříměsíčních státních pokladničních poukázek denominovaných v jednotné evropské měně s celkovou poptávkou ve výši přibližně 3,5 mld. eur a celkovou nominální hodnotou 1,0 mld. eur. Po této aukci následovala v únoru emise šestiměsíčních pokladničních poukázek v celkové nominální hodnotě 1 mld. eur a s výnosem 3,102 % p.a.

Situace v Evropě - Veřejný dluh klesá na 91,6 % HDP v eurozóně a 84,0 % HDP v Evropské unii.

Pokles poměru veřejného dluhu k HDP v eurozóně a EU naznačuje pozitivní vývoj hospodářství a snižuje riziko zadlužení pro veřejné finance. Tento trend je důsledkem růstu HDP, který převyšuje nárůst vládního dluhu. Snížení poměru dluhu k HDP je důležitým ukazatelem udržitelnosti ekonomiky. Dluhové cenné papíry a úvěry tvoří významnou část celkového dluhu. Dluhové cenné papíry jsou vydávány vládními institucemi a představují závazky vůči věřitelům. Úvěry jsou poskytovány vládami členských států EU a slouží k podpoře ekonomik v obtížích. Správné řízení těchto finančních nástrojů je nezbytné pro udržitelnost veřejného dluhu.

Mezivládní úvěry jsou důležitým prvkem finanční spolupráce mezi členskými státy EU. Poskytují finanční podporu zemím v potřebě a přispívají k udržení stability v rámci unie. Sledování těchto údajů umožňuje lepší pochopení finanční situace a potřeb jednotlivých států.
Důkladné monitorování veřejného dluhu a správné plánování rozpočtu jsou klíčové pro udržitelný růst a stabilitu ekonomiky. Snaha o snižování poměru dluhu k HDP je důležitým krokem ke zlepšení ekonomické situace a budování odolnosti proti budoucím výzvám.

Vládní dluh členských států EU na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2022

Největší poměr veřejného dluhu k HDP měly na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2022 Řecko (171,3 %), Itálie (144,4 %), Portugalsko (113,9 %), Španělsko (113,2 %), Francie (111,6 %) a Belgie (105,1 %), zatímco nejnižší Estonsko (18,4 %), Bulharsko (22,9 %) a Lucembursko (24,6 %).

Poměr dluhu k HDP v posledním čtvrtletí roku 2022

V porovnání s ostatními členskými státy EU se Česká republika umístila na osmém místě, což odráží její silné ekonomické postavení v Evropské unii. Je však nezbytné poznamenat, že Česká republika od roku 2021 ztratila své původní šesté místo, což představuje překážku jejího hospodářského pokroku. Aby země získala zpět silnější pozici v evropském kontextu, musí se zaměřit na zvýšení své konkurenceschopnosti, investice do inovací a podporu udržitelného růstu.